Интелигентно използване на водата в дворното пространство

Поливната система трябва да е добре обмислена и правилно проектирана, така че да даде възможност на собствениците да се възползват от предимствата на красивия двор с минимални количества вода.
11.09.2011
инж. Ангел Бобев, “Аква Инженеринг Груп” ООД
403
градина, ландшафт, поливна система, дъждовна вода, автоматизирана
Източник: “Аква Инженеринг Груп” ООД

Поливната система трябва да е добре обмислена и правилно проектирана, така че да даде възможност на собствениците да се възползват от предимствата на красивия двор, използвайки минимални количества вода. Най-ефективните поливни системи започват с проект, в който се вземат под внимание климатичните условия, изборът на растителността и принципите за съхраняване и ефективно използване на водата с цел постигане на здрави и жизнени растения в дворното пространство.

Анализ на ландшафта
Правилното проектиране на поливната система зависи до голяма степен от прецизен анализ на различните области на ландшафта. Най-ефективните поливни системи се разработват на база разделяне на ландшафта на отделни зони за напояване, за задоволяване на различните нужди за поливане на растенията. Ландшафтният проект включва тревна растителност, цветя, храсти, дървета и дори саксийни растения. Всеки растителен вид има различни нужди за поливане и трябва да бъде третиран като отделна зона. Нуждата от вода на растенията,  изложени на слънце, са различни от тези, които са в сенчестите зони от ландшафта. Някои видове растения изискват повече вода, за да са здрави. Чрез разделяне на ландшафта в зони за поливане поливният график не се диктува от нуждите на тревата, а се съобразява с предотвратяването на преполиване на храсти и дървета, както и с намаляване на цялостното използване на водите на обекта. Не трябва да се пренебрегват съществуващите характеристики на ландшафта: инфилтрационната способност на почвата, глина, песъчливи или скалисти почви и естествени склонове. Като се вземе предвид нивото на абсорбция на водата и начина, по който водата естествено преминава през терена, поливните зони се  проектират така, че да компенсират отделните зони спрямо показателите на почвата. Важно е да се вземе под внимание и ефектът на вятъра – силните ветрове увеличават изпарението и могат да отнасят водната струя в нежелана посока. 


Проектиране на поливната система
Анализът на ландшафта дава възможност за разработване на проект за поливна система, специално съобразен с типа растителност, който ще постигне най-добри показатели при поливането в дадените условия и ще осигури ефективна поливна  система. Важен компонент на всеки проект е създаването на точна мащабна схема на цялата площ за поливане. Подробната схема включва тревните площи, тротоарите, алеите и пътеките, както и екстериора на къщата с всички съответни размери. Схемата дава възможност за лесно разделяне на ландшафта на отделни поливни зони, които групират подобни видове растения, така че се гарантират специфичните изисквания и нужди на растенията от поливане. Не е необходимо да се обновява целият ландшафт наведнъж. Много от собствениците на дворни пространства при проблеми в специфични области решават да заменят растения или тревни площи, които се нуждаят от много вода, с други устойчиви на суша растения или да минат към отстраняване на площи, в които са налице оттичане и ерозия. Въпреки че много хора предпочитат да работят по схемата „Направи си сам”, най-добре е да ползвате услугите на лицензирани професионалисти, които да разработят проект, включващ терасиране, дренажна система, контрол на ерозията, поливна система, осветление и други.


Налягане на водата
Ефективната работа на автоматизираната поливна система до голяма степен зависи от налягането на водата. Налягането на водата трябва да бъде достатъчно високо, за да се компенсира загубата на напора от триене вследствие движението й по цялата тръбна разводка на системата. Просто казано – разпръсквачите, разположени в най-отдалечените точки на системата, за да работят правилно, изискват същото налягане на водата, както е в началото на системата. Ако налягането на водата намалява значително, то ефективността на системата може да бъде сериозно компрометирана. Правилно изчисленото работно налягане може да минимизира ефекта на вятъра върху поливната система, прекалено високото налягане на водата може да предизвика мъглуване и разпрашаване на водната струя, което води да загуби на вода поради вятъра и изпарението. В тези случаи налягането на водата трябва да се намали, за да спомогне за създаването на по-големи водни капки (наподобяващи естествен дъжд), които намаляват отнасянето от вятъра и изпарението, като позволяват вода да се разпредели ефективно и точно върху поливните зони. Проверете съществуващото налягане на водата, преди да започнате инсталирането на поливната система.


Автоматизирана поливна система 
Автоматизираната поливна система е удобен инструмент за собствениците на дворни пространства, когато те са задали правилно поливния график системата да доставя точното количество вода на правилното място с минимални усилия от тяхна страна. Повечето автоматизирани системи използват няколко вида от методите за доставка на вода до поливната зона. Два от най-често срещаните са с разпръсквачи, които се прибират в земята, когато е завършен поливният цикъл, и капково напояване, което използва компоненти за доставяне на водата с по-ниски дебити там, където растенията имат нужда, а именно в почвата непосредствено до кореновата система. Въпреки че много собственици на дворни пространства все още поливат на ръка, използвайки маркучи и различни видове пръскачки, поливането на ръка не дава възможност за точно измерване на приложеното количество вода върху поливната площ и не се отчита способността на почвата да поглъща водата. При поливане с маркучи ръчно много от собствениците на дворни пространства преполиват отделните зони и това води до загуби на вода и загниване на растенията. 


Автоматизираната поливна система дава възможност за осигуряване на определени количества вода на различните растения в зависимост от скоростта на абсорбиране на водата от почвата. Най-ефективните системи могат да включват и двата компонента: подземни разпръсквачи и капково напояване. Не е без значение колко ефективен е проектът на поливната система, количеството на реализираните икономии на вода зависи до голяма степен от правилното инсталиране и управление на системата. Неефективната поливна система и некоректните поливни графици са предпоставка за загуба на вода до 30%, прилагана на растенията и тревните площи. Една ефективна автоматизирана поливна система – подземна, капково напояване или комбинация - ще гарантира, че точното количество вода ще се прилага във всяка поливна зона от дворното пространство. Разнообразието от компоненти прави автоматизираната поливна система ефективна. През последното десетилетие значителният напредък в технологиите направи поливните системи по-ефективни по отношение на използването на водата. Съвременните поливни системи могат да се настроят да използват минимално количество вода, необходимо за поддържане на живота на растенията. Последните иновации са в резултат на нарастващото търсене на водно ефективни продукти за поливни системи.


Как се увеличава ефективността на автоматизираната поливна система?
Сензори за дъжд:
те засичат нивото на валежите, като изключват системата по време на дъжд и възобновяват поливането, когато сензорът се деактивира. Сензорите за дъжд се монтират далеч от зелените площи, на място, където могат да получават безпрепятствено отчет на нивото на валежите, като например на покрива на къщата, ограда или стойка. Не ги разполагайте под дърво, на прекалено слънчево или сенчесто място.
Сензори за влага: те измерват влажността на почвата, за да се преустанови поливането, докато нивото на почвената влажност не достигне напълно засушаване. Съществуват два вида: тенсиометри – запечатана пълна с вода тръба, с порест керамичен връх и гипсови блокове. И двата уреда отчитат електрическо съпротивление, което се увеличава, когато почвата изсъхне.
Датчици за вятър и температура: сензорите за температура се използват за изключване на поливни системи в климатични условия, където сезоните не са добре дефинирани, но температурите са близки до замръзване или по-ниски. Тези сензори предотвратяват циркулирането на водата в замръзнали тръби, ситуация, която може да доведе до спукване на тръбите и загубата на вода. Сензорите за вятър спират поливането по време на ветрове с висока скорост и го възобновяват, когато скоростта на вятъра намалее. Те се използват в райони с ветровит климат, където водната дистрибуция от разпръсквача може да бъде издухана.
Дъждомери: тъй като количеството на падналия валеж върху дворното пространство може да се различава от този, съобщен от метеорологичните станции, инсталиран дъждомер в дворното пространство може да осигури по-точна информация за падналия валеж и да помогне в управлението на системата.


Вода за повторна употреба и събиране на дъждовна вода 
Някои собственици на дворни пространства пестят вода, като включват вода за повторна употреба и дъждовна вода в техните поливни системи. Водата за повторна употреба идва от вани, душове, перални машини, кухненски мивки и миялни машини в къщата. Методи за повторно ползване на водата са: просто източване на водата директно към растителността, като трябва да направите химически анализ дали водата е годна за поливане, защото водата за повторна употреба съдържа бактерии и органични вещества.  Другият метод се изразява в инсталиране на сложна система от цистерни, филтри, помпи и тръби и след като водата се обработи, става годна за повторна употреба. Водата от покрива, водосточните тръби, пътеки или други повърхности може да бъде събирана в цистерни или резервоари и после подавана към автоматизираната поливна система за поливане на растителността в дворното пространство.

Закони Нормативна база Коментари