Избягване на термомостове при проектиране на нискоенергийни

Анализът на термомостовете още в етап проектиране води до перфектна енергийно-ефективна сграда
19.03.2012
Венцислав Влахов
62
пасивна сграда, нискоенергийна сград, термомостове, проектиране сгради, Топлинeн мост

Основен принцип при проектиране и в последствие изграждане на пасивни сгради е постигане на конструкция без наличие на термомостове.
Термомостът сам по себе си представлява участък през който топлинния поток напуска сградата по-бързо отколкото през другите части на сградата. Това води до по-ниски повърхностни температури на засегнатите вътрешни повърхности, като от една страна се нарушава енергийния баланс и води до увеличаване на консумацията на енергия, а от друга променя вътрешния микроклимат, чрез образуване на конденз, застрашавайки здравето на обитателите и целостта на кострукцията.
Топлинeн мост обикновено се появява при преход между компонентите на сградата. Трябва да се прави разлика между геометрични топлинни мостове, които се образуват при промяна на посоката на конкретен строителен елемент. Типичен пример за геометричен мост е ъгъл на външни стени, което и обяснява образуването на мухъл и плесен точно от вътрешната страна на този детайл.
Конструктивните топлинни мостове са причинени предимно от неправилно проектиране, както и пропуски или пукнатини в изолацията. Типични примери за това са стоманобетонните конзоли при оформяне на тераси, неправилно местоположение на прозорци и врати и т.н.
И докато трудно можем да избегнем геометричен топлинен мост, то при проектиране на сградата можем да сведем до минимум влиянието на конструктивните такива.
 
Виж Фигура 1 - Схематичен строеж на елемента – хоризонтален разрез
Концепцията при проектиране на нискоенергийна или пасивна сграда се базира на качествен анализ на всеки един детайл. Това представлява обследване на конкретния сроителен елемент от гледна точка на следните фактори: топлопреминаване, паропропускливост и паронепропускливост, топлинни мостове, акустика и т.н. Обследване с цел минимизиране и напълно отстраняване на топлинните мостове в етапа на проектиране се извършва по метода на крайните елементи, като резултатите от тези изчисления ни дават и така необходимите ни насоки за корекции в строежа на дадения стоителен елемент.
 
Виж Фигура 2 – Изотермични криви
Въз основа на такъв подробен анализ, можем още на етап проектиране да моделираме така нашите детайли, че те да отговарят на всички изисквания за комфорт в бъдещата сграда. Чрез въвеждане на съответните стойности на анализираните и изчислени топлинни мостове в програмния пакет за сертифициране на пасивни сгради РНРР осигуряваме един ефективен енергиен баланс на сградата.
 
Виж Фигура 3 - Еквивалентна стойност на U – отчитаща %-ното съотношение на различните строителни материали

Инвестицията в качественото планиране и проектиране на отделните строителни елементи се възстановява неколкократно от спестяване на ненужни строителни материали, понижаване на заложените дебелини на топлоизолация и т.н. без да забравяме и достигане на необходимия комфорт за обитателите.
Виж Фигура 4 – Резултат от изчисление на топлинен мост
По друг начин стоят нещата при набелязване на мерки за саниране на сградния фонд. Тук не всички топлинни мостове могат технически да бъдат неутрализирани и е нужно да се направи предварително обследване на сградата чрез термография, която би дала възможност за тяхното разпознаване. Нужно е използване на специалист, който да подбере необходимите настройки и точното време на термографичната снимка, както и да направи правилен разбор на резултатите. При анализиране на съществуващи сгради, ролята на метода на математическо моделиране на термомостове се разпростира основно върху възможните начини за цялостно обгръщане на конкретния детайл от топлоизолационата и херметична повърхност.
Немалко водещи производители на строителни материали осъзнавайки ползата от създаване на набор от работещи детайли на своите системи прибягнаха до създаване на каталог на топлините мостове за съответната система. Това до голяма степен облекчава работата на проектиращите нови с енергоефективни сгради. Типичен пример е системата на външни стени на KNAUF, чийто каталог на топлинни мостоме изготвяме.
Венцислав Влахов завършва „Технология на строителството" в Технически университет Карлсруе (Германия) и „Технология на строителство на пристанища" в Политехнически университет, Барселона. Специализира в Института за Пасивни сгради в Дармщадт (Германия) и в момента е консултант на проекти за нискоенергийни сгради към НВ Консултинг ООД. www.hbconsulting.eu

Автор: Венцислав Влахов
Закони Нормативна база Коментари