Избор на локални пречиствателни станции за битови нужди

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др
14.04.2011
Инж. Пенко Стоянов
1127
пречиствателни, отпадни води, изисквания, локални
Източник: „Биотал България” ООД

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др., но колкото и да се стремим да опростим и поевтиним решението на въпроса с пречистването на отпадъчните води, необходимо е да се разбере, че качеството и стабилността на показателите на пречистената вода се явяват първостепенни, а тяхното постигане с примитивни ЛПСОВ просто е невъзможно.


Технологията “БИОТАЛ” включва осем зони на обработка на отпадъчните води:


1.механична решетка за задържане на грубите неразтворими отпадъци;
2. приемна камера -денитрификатор (ПК-Д);
3. първи биореактор (BR-1);
4. втори биореактор (BR-2);
5. реактор SBR-3;
6. аеробен биофилтър;
7. ламелен утаител;
8. контактен резервоар; (В системите „Биотал BG” - зоните от - 6. до 8. са
обединени в едно съоръжение 6. - (ЛУ-БФ-КР)) и две зони за обработка на излишната утайка:
9. аеробен стабилизатор за излишна утайка;
10. устройство за обезводняване.


В Западна Европа ЛПСОВ произвеждат отдавна, но тъй като показателите за пречистване на малки обеми битови отпадъчни води в повечето страни там са много ниски: биологически потребният кислород (БПК) е 30-60 мг/л, неразтворените вещества - 40-60 мг/л, а азот и фосфор като правило въобще не се нормират, то пред европейските инженери не е стояла задачата да работят над високоефективни малки пречиствателни станции. Що се отнася обаче до големите градски пречиствателни съоръжения, наистина има какво да се научи от западните технолози, тъй като изискваните показатели на пречистване в нормативните уредби навсякъде се завишават съществено с увеличаване на производителността на ПСОВ. 


Действащата в момента в България нормативна база, касаеща ЛПСОВ, е изключително строга и това поставя много високи изисквания към тяхната технология. Този проблем много отдавна разгорещено се коментира от специалистите у нас, но все още до промени в нормите за проектиране на малки ЛПСОВ не се е стигнало. Това създава и много сериозни затруднения пред инвеститорите, които искат техните обекти да са напълно издържани и да спазват всички букви на закона. Трудно е понякога да се обясни на разумни западни инвеститори, че независимо от това, че съвременната техника и технология дават решения на техните проблеми и те са съгласни да заплатят съответната цена, нормите за проектиране и изграждане на ПСОВ не разрешават това. Затова в България все още се практикува комплектуване на проектна документация за жилищни сгради и малки хотелски комплекси в райони с липсваща канализационна инфраструктура с черпателни ями. Повече от ясно е за всички участници в инвестиционния процес, че подобни решения не са реалистични, защото няма дори и икономическа логика в извозване на 20 до 80 м3 отпадъчни води с фекални машини от какъвто и да е било обект. Експертите в МОСВ има над какво сериозно да се замислят.


Но добри или лоши, нормите са закон и към тях трябва да е настроена цялата технология, избрана от проектанта за съответната ЛПСОВ. Задача на проектанта е и да разбира в цялата им дълбочина и сериозност проблемите на пречистването на малки обеми битови отпадъчни води. Ще изброим само няколко от основните предизвикателства пред тези технологии:


  • В малките ЛПСОВ залпово постъпва концентриран поток от битови отпадъчни води, в който количеството на органиката, азота и фосфора не са в оптималната пропорция за протичане на биологическия процес на пречистване – съотношение – 100 : 5:1 (органика:азот:фосфор), следователно в примитивни, неавтоматизирани системи замърсяванията, излизащи извън пределите на споменатите пропорции, ще излизат на изхода просто непречистени с изходящите води.
  • Залпово постъпване в ЛПСОВ на битови отпадъчни води – реално е в малките системи за няколко минути да постъпят до над 20% от средноденонощното количество отпадъчни води. Следователно е повече от ясно, че системата трябва да може да задържи залповия приток в себе си, без да допусне изнасяне в изходящия поток на активна утайка. Това по принцип поставя под въпрос малките проточни системи или довежда до тяхното преоразмеряване по хидравлика, което пък води до проблеми с поддържане на постоянна зададена концентрация на активната утайка.
  • Продължително отсъствие на входящ поток води на входа на ЛПСОВ - когато семейството отсъства или ваканционният комплекс е зазимен. Без съответна система за автоматическо регулиране на аерационните процеси следва самоокисление (отмиране) на активната утайка и излизане на ЛПСОВ за дълго време извън проектните параметри.
  • Постъпване в състава на битовите отпадъчни води на токсични за микроорганизмите на активната утайка елементи, например синтетични повърхностно активни вещества от пералните машини или различни домашни дезинфектанти.
  • Висока концентрация на замърсяванията във входящия поток. Например при постъпване на отпадъчни води от кухнята БПК може да надмине стойности от 2000 мг/л.
  • Прираст на активната утайка в процеса на очистването. Наложително е да се предвиди подходяща система за изваждане на излишната активна утайка от реакторите, нейната стабилизация и евентуално обезводняване. Ако такава система отсъства, то неминуемо  в изходящия поток ще се получи замърсяване от излишния прираст. Това е проблем на повечето от предлаганите евтини изделия на пазара.
  • Отсъствие на обслужващ персонал. Процесът на пречистване трябва да е напълно автоматичен и саморегулиращ се. Проблемът за изработването на високо надеждна и евтина система за автоматично регулиране на пречиствателния процес на поток от битови отпадъчни води за малки ЛПСОВ е достатъчно сложен. Потокът е нестационарен, нерегулярен и мени своите параметри както по дебит, така и по състав. Опростенческите решения в тези технологии не издържат и най-беглата проверка по отношение на надеждността на поддържаните параметри на пречистената отпадъчна вода на изхода. Такива прости системи обикновено постигат нормативните показатели на изхода само при строго определени стойности и качества на входящия поток. Затова опитните „търговци”, занимаващи се с продажба на тези семпли системи и контактуващи с некомпетентни клиенти, вмъкват в условията на търговските си договори, че при тези стойности на входящите води гарантират такива и такива стойности на изхода. Така снемат от себе си вината, че 90% от времето ЛПСОВ работи извън параметри. 

Закони Нормативна база Коментари