“Здраве и безопасност на трудовата дейност в МАРЕЛИ ЕООД”

Марели ЕООД е бенефициент по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” по приоритетна ос 2 от ОП РЧР 2007-2013г.
18.11.2013
Марели ЕООД
254
Марели ЕООД, осветление, осветителни тела, проекти от ЕС, безопасен труд
“Здраве и безопасност на трудовата дейност в МАРЕЛИ ЕООД”
Източник: www.mareli-bg.com

Марели EООД е основана през 1995 г., с основен предмет на дейност,дизайн и производство на осветителни тела.  Над 18 години фирмата успешно реализира множество проекти в Европа, Азия и Африка.
Гъвкавост, амбициозност и професионализъм са  предимства на компанията, които ги правят желан и сигурен партньор. Положителните оценки, които получават от над 40 държави ги карат да се чувстват удовлетворени от своите усилия. Следвайки тенденциите на пазара, те реализрат с настроение и самочувствие новите си идеи. Включването на най-съвременни технологии в обхвата на производството, води до трайна тенденция на увеличаване броя на клиентите и възможност за задоволяване на все по-големите им изисквания.

Марели ЕООД е бенефициент по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” по приоритетна ос 2 от ОП РЧР 2007-2013г. Одобреният проект по схемата е номер BG051PO001-2.3.03-0921-C0001 с наименование „Здраве и безопасност на трудовата дейност в МАРЕЛИ ЕООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013

Общата цел на проекта е: “Да се наложат стандарти за здраве и безопасност по време на труд и оптимизация на цялостната организация на трудовата дейност в МАРЕЛИ ЕООД”. Тези стандарти ще уеднаквят наложените и внедрени стандарти в производството и организацията на дейността на цялото предприятие със стандартите и системите, които се поставят на европейско ниво. Тази поставена цел от МАРЕЛИ ЕООД ще спомогне на предприятието за повишаване конкурентоспособност и устойчивост на заетостта на служителите. Пряко ще се внедрят високи стандарти за съблюдаване на здравето и безопасността на работниците по време на извършване на трудовата им дейност, което е както в полза на предприятието, така и на служителите.  Това от своя страна гарантира и подобряване качеството на живот на работещите към МАРЕЛИ ЕООД. По този начин ще се постигне съответствие и допълване на общата цел на проекта с целите Приоритетна ос 2 на ОП РЧР, а именно: “повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност” и  „привеждане на условията на труд в предприятията в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар”. 

Формулираните специфични цели по проекта са насочени изцяло към позитивно влияние върху работещите в предприятието, с което да се подорби тяхната работоспособност, удовлетвореност и качество на труд и живот. Тези цели кореспондират с общата цел на ОП Развитие на човешките ресурси, а именно: „ Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, …..”, а също така и с специфична цел №1: „Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила”

Проектът допълва Стратегията за здравословни и безопасни условия на труд за България, чиято основната цел е: намаляване на трудовите злополуки с 25 %. Реално чрез инвестициите в мерки за индивидуална защита  и в подобряването на условията на труд и постигането на стандарти по ЗБУТ, заложени в проекта, в голяма степен ще се допринесе за постигане на тази цел в МАРЕЛИ ЕООД.

 Проектът отразява Стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г., която  насърчава страните членки да поемат ангажимент за реализиране на мерки, насочени към продължаващото, устойчивото и равномерното намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести. 

Настоящият проект на МАРЕЛИ ЕООД спомага и за допълване на ефекта от Европейската стратегия по заетостта и по конкретно на част от интегрираните насоки Европа 2020, които са част нея, а именно: Насока 7: ”.... подобряване на качеството на работните места” и Насока 8: “Развиване на квалифицирана работна сила, отговаряща на потребностите на пазара на труда, и насърчаване на ученето през целия живот.” 

Също така проекта съответства на пряко на специфична Цел 1 от „РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013”, а именно: „Намаляване на вътрешно-регионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР чрез инвестиции във физически и човешки капитал”. Основен акцент от дейностите по проекта са насочени  към подобряване на човешкия капитал в цеха на предприятието в с. Дуванлии, община Калояново. Именно тази община е определена като изостанал селски район според регионалния план за развитие на на Южен Централен район и реализираните действия за опазване и развитие на човешкия ресурс в предприятието ще е от ключово значение за заетостта в региона. 

Проектът избягва дублиране с други инициативи  на ЕС, като нито една от планираните дейности не е финансирана и не е планирана за финансиране по друга програма или инициатива.

+4
Автор: Марели ЕООД
Чех-Пласт

Прозорци и врати за пасивни и нискоенергийни сгради.

http://chehplast.com
КлиВенТо

Официален представител на европейски производители на отоплителна и климатична техника.

http://klivento.net
PIATRAONLINE

Първият и единствен онлайн-магазин за ЕСТЕСТВЕН КАМЪК в България. Истински генератор на вдъхновение.

http://piatraonline.bg/
СИНХРОН-С ООД

Решения за противопожарна защита и сигурност.

http://synchron-s.com
Мебеле ЕООД

Професионално почистване на мека мебел в София и страната

https://mebele.bg
TEAK & DECKING OIL - за обработка и защита на дървени градински мебели, палуби и парапети на лодки

Смес от натурални масла и специални добавки за обработка и защита на дървени градински мебели, палуби и парапети на лодки. Прониква в дървото и го предпазва от влага и вода, за външна и вътрешна употреба. Подходящ за обработка и защита на дървени мебели.

http://www.miptrade.com/produkti/boi-berling.html
Пусни своята реклама
Закони Нормативна база Коментари