Звукоизолация в жилища

Звукоизолацията в жилищните сгради е сериозен проблем, защото в по-голямата част от тях не са взети необходимите мерки при строителството, а след това са необходими значително повече средства.
15.06.2011
Инж. Стойчо Христев, инж. Ивайло Христев
1075
звукоизолация, къщи, жилищни сгради, изолация, въздушен шум
Звукоизолацията в жилищните сгради е сериозен проблем, защото в по-голямата част от тях не са взети необходимите мерки при строителството, а след това са необходими значително повече средства. Нека най-напред да разграничим две понятия, които много често се бъркат. Става дума за звукопоглъщане и звукоизолация. Първото - звукопоглъщането - означава свойството на дадена повърхност да не позволи на енергията на звуковата вълна да се отрази и да се върне в същото помещение. Най-често това става, като тя се превърне в друг вид енергия - топлинна. Звукоизолацията представлява свойството на една преграда да не пропусне енергията на звуковата вълна да премине от другата страна. Сега да разгледаме понятието „шум” и видовете шум. Шумът от гледна точка на дразнещото въздействие представлява нежелан звук. В зависимост от механизма на възникване и предаване  шумът бива въздушен, ударен и структурен.


Видове звукоизолация в еднофамилна къща:
1. Стенна изолация;
2. Подподова изолация;
3. Изолация на вътрешни стени; 
4. Покривна изолация;
5. Таванна изолация


Въздушен е шумът, който се създава от източник, несвързан с конструкцията на сградата. Той се разпространява по въздуха - говор и пеене, звук от музикална уредба, ако озвучителните тела нямат твърда връзка със стените или пода и др.

Основните показатели за звукоизолация от въздушен шум са:
R – индекс на изолация от въздушен шум, измерен в лабораторни условия. Той се измерва по честоти (за стандартната поредица).
R' – индекс на действителната изолация от въздушен шум в реални условия. Също се дава по честоти.
Rw – претеглен индекс на изолация от въздушен шум – едночислена стойност. Представлява стойността при 500 Hz на крива за сравнение, преместена по определена методика съгласно БДС EN ISO 717-1. Колкото са по-големи тези индекси, толкова по-добра е звукоизолацията.


Предстенна обшивка Knauf с федерширина върху стенна конструкция с дървени щендери/ вертикално облицоване.(схема вляво) и Knauf Cleaneo –акустичен дизайн таван (схема вдясно)

Изолацията от въздушен шум може да стане по два основни начина – чрез еднослойни и чрез многослойни конструкции. Еднослойна е конструкцията, състояща се от еднороден слой или плътно прилепнал към него втори слой (например стена и мазилка). Звукоизолацията на такива прегради зависи от масата им, като в областта на ниските честоти тя е по-слаба, като има една честота, наречена „честота на вълновото съвпадение”, при която е минимална. Законът на масата гласи, че при увеличаване на масата два пъти звукоизолацията се подобрява с 6 dB. За пример е дадена честотната характеристика на тухлена стена с дебелина 200 мм.(схема 1 по-долу)


Многослойни са конструкциите, които се състоят от два или повече несвързани помежду си слоя. При тях звукоизолацията е на базата на система маса-гъвкавост-маса, при което се получава механичен еквивалент на нискочестотен филтър. Колкото по-ниска е честотата на настройка на този филтър, толкова по-добра е звукоизолацията при средните и високите честоти. За ниските честоти тази система се държи като еднослойна конструкция с маса, равна на общата маса на слоевете. Честотната характеристика на една такава преградна стена, изградена от два слоя гипсокартон по 12,5 мм (маси) и въздушен слой 100 мм между тях (гъвкавост), е показана на фигурата:( схема 2)


Схема 1 - Честотната характеристика на тухлена стена с дебелина 200 мм. Схема 2 Честотната характеристика на една такава преградна стена, изградена от два слоя гипсокартон по 12,5 мм (маси) и въздушен слой 100 мм между тях (гъвкавост)

С повишаването на честотата в характеристиката на звукоизолацията се получават последователни минимуми и максимуми. Периодичното влошаване на звукоизолацията се обяснява с резонансите на въздушния слой между елементите на конструкцията. То може да бъде намалено чрез поставянето на звукопоглъщащ материал във въздушната междина.


Ударен шум възниква при удари с твърд предмет по междуетажните плочи. Например ходене, танци и др. Този звук се разпространява по конструкцията на сградата и много трудно се изолира. Борбата с него се води с помощта на покрития на пода и плаващи подове.
Основните показатели за звукоизолация от ударен шум са:
Ln – приведено ниво на звуковото налягане от ударен шум.
Ln,w – приведено оценено ниво на звуково налягане от ударен шум.  Същото се получава при сравняване със стандартна крива. Тук зависимостта е обратна – на по-малко ниво на звуковото налягане от ударен шум отговаря по-добра звукоизолация.
                   Двоен окачен таван– звукоизолация и звукопоглъщане.►


Структурен е шумът, създаван от източници, свързани с конструкцията на сградата и създаващи вибрации. Тези вибрации се разпространяват по конструкцията и се излъчват като звук в голям брой помещения. Например шумът от асансьорната уредба, помпата на парното, вентилационните уредби и др. Борбата с него се води в мястото на възникване чрез виброизолиращи тампони, меки връзки на въздуховодите и др.



Нормативните документи, които третират шума, са на първо място Законът за защита от шум в околната среда от 2006 г. и Наредба №06/6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието от 2006 г. Показателите за шум са:
1. Дневно ниво на шума Lден – А - претеглено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди на годината. Определя се съгласно БДС ISO 1996-2.
2. Вечерно ниво на шума Lвечер – А - претеглено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди на годината.
3. Нощно ниво на шума Lнощ – А - претеглено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди на годината.
4. Денонощно ниво на шума L24. Определя се от стойностите на Lден , Lвечер и Lнощ по специална формула.


В наредбата са дадени гранични стойности на показателите за шум. Те са:



Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са:



Съгласно нормите за проектиране на защита от шум и наредба №4 за защита от шум на територията на населените места, нормативните изисквания за индексите на звукоизолация на външни заграждащи конструкции в зависимост от нивата на външен шум и вида на помещенията са:


Съответно нормативните стойности на индексите на звукоизолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения са дадени:




Звукоизолация при музика и домашно кино
Характерно за музиката и особено за домашното кино е наличието на по-голямо ниво в нискочестотната част на спектъра. На фигура 1 е даден средностатистическият спектър на рок музиката и стандартната спектрална крива на DIN. Спектърът на една гръмотевица, която е често срещан звуков ефект във филмите, е даден на фигура 2. Вижда се, че той е много широк в нискочестотната си част и честотната лента на възпроизведения от апаратурата за домашно кино звук зависи само от нейните възможности. По тази причина изолирането на такъв вид звук е почти невъзможно. Помещенията, предназначени за слушане на музика и гледане на домашно кино, трябва да бъдат така разположени, че да не граничат със спални помещения, а озвучителните тела, излъчващи нискочестотната част на спектъра, трябва да бъдат поставени на остриета за минимално предаване на вибрации към пода. Препоръчва се поставянето на предстенна обшивка с два слоя гипсокартон на стените, окачен звукоизолиращ таван и плаващ под. Това са скъпи мероприятия, но добрите отношения със съседите са по-скъпи.


Фигура 1: Средностатистическият спектър на рок музиката и стандартната спектрална крива на DIN. Фигура 2: Спектърът на една гръмотевица, която е често срещан звуков ефект във филмите.

Закони Нормативна база Коментари