Звукоизолация в жилища

Звукоизолацията в жилищните сгради е сериозен проблем
15.06.2011
Инж. Стойчо Христев, инж. Ивайло Христев
419
звукоизолация, къщи, жилищни сгради, изолация, въздушен шум
Звукоизолация в жилища
Източник: сп. “Още за къщата”

Инж. Стойчо Христев, инж. Ивайло Христев
s.hristev@stivox.com, 0886 440 589


Звукоизолацията в жилищните сгради е сериозен проблем, защото в по-голямата част от тях не са взети необходимите мерки при строителството, а след това са необходими значително повече средства. Нека най-напред да разграничим две понятия, които много често се бъркат. Става дума за звукопоглъщане и звукоизолация. 


Първото - звукопоглъщането - означава свойството на дадена повърхност да не позволи на енергията на звуковата вълна да се отрази и да се върне в същото помещение. Най-често това става, като тя се превърне в друг вид енергия - топлинна. Звукоизолацията представлява свойството на една преграда да не пропусне енергията на звуковата вълна да премине от другата страна. Сега да разгледаме понятието „шум” и видовете шум. Шумът от гледна точка на дразнещото въздействие представлява нежелан звук. В зависимост от механизма на възникване и предаване  шумът бива въздушен, ударен и структурен.


Въздушен е шумът, който се създава от източник, несвързан с конструкцията на сградата. Той се разпространява по въздуха - говор и пеене, звук от музикална уредба, ако озвучителните тела нямат твърда връзка със стените или пода и др.


Основните показатели за звукоизолация от въздушен шум са:
R – индекс на изолация от въздушен шум, измерен в лабораторни условия. Той се измерва по честоти (за стандартната поредица).
R? – индекс на действителната изолация от въздушен шум в реални условия. Също се дава по честоти.
Rw – претеглен индекс на изолация от въздушен шум – едночислена стойност. Представлява стойността при 500 Hz на крива за сравнение, преместена по определена методика съгласно БДС EN ISO 717-1. 


Колкото са по-големи тези индекси, толкова по-добра е звукоизолацията.
Изолацията от въздушен шум може да стане по два основни начина – чрез еднослойни и чрез многослойни конструкции. Еднослойна е конструкцията, състояща се от еднороден слой или плътно прилепнал към него втори слой (например стена и мазилка). Звукоизолацията на такива прегради зависи от масата им, като в областта на ниските честоти тя е по-слаба, като има една честота, наречена „честота на вълновото съвпадение”, при която е минимална. Законът на масата гласи, че при увеличаване на масата два пъти звукоизолацията се подобрява с 6 dB. За пример е дадена честотната характеристика на тухлена стена с дебелина 200 мм.


Многослойни са конструкциите, които се състоят от два или повече несвързани помежду си слоя. При тях звукоизолацията е на базата на система маса-гъвкавост-маса, при което се получава механичен еквивалент на нискочестотен филтър. Колкото по-ниска е честотата на настройка на този филтър, толкова по-добра е звукоизолацията при средните и високите честоти. За ниските честоти тази система се държи като еднослойна конструкция с маса, равна на общата маса на слоевете. Честотната характеристика на една такава преградна стена, изградена от два слоя гипсокартон по 12,5 мм (маси) и въздушен слой 100 мм между тях (гъвкавост), е показана на фигурата:


С повишаването на честотата в характеристиката на звукоизолацията се получават последователни минимуми и максимуми. Периодичното влошаване на звукоизолацията се обяснява с резонансите на въздушния слой между елементите на конструкцията. То може да бъде намалено чрез поставянето на звукопоглъщащ материал във въздушната междина. 


Ударен шум възниква при удари с твърд предмет по междуетажните плочи. Например ходене, танци и др. Този звук се разпространява по конструкцията на сградата и много трудно се изолира. Борбата с него се води с помощта на покрития на пода и плаващи подове.


Основните показатели за звукоизолация от ударен шум са:
Ln – приведено ниво на звуковото налягане от ударен шум.
Ln,w – приведено оценено ниво на звуково налягане от ударен шум.  Същото се получава при сравняване със стандартна крива. Тук зависимостта е обратна – на по-малко ниво на звуковото налягане от ударен шум отговаря по-добра звукоизолация.


Структурен е шумът, създаван от източници, свързани с конструкцията на сградата и създаващи вибрации.
Тези вибрации се разпространяват по конструкцията и се излъчват като звук в голям брой помещения. Например шумът от асансьорната уредба, помпата на парното, вентилационните уредби и др. Борбата с него се води в мястото на възникване чрез виброизолиращи тампони, меки връзки на въздуховодите и др.


Нормативните документи, които третират шума, са на първо място Законът за защита от шум в околната среда от 2006 г. и Наредба №06/6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието от 2006 г. Показателите за шум са:
1. Дневно ниво на шума Lден – А-претеглено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди на годината. Определя се съгласно БДС ISO 1996-2.
2. Вечерно ниво на шума Lвечер – А-претеглено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди на годината. 3. Нощно ниво на шума Lнощ –А-претеглено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди на годината. 4. Денонощно ниво на шума L24 . Определя се от стойностите на Lден , Lвечер и Lнощ по специална формула.


В наредбата са дадени гранични стойности на показателите за шум. Те са:
№  Предназначение на помещенията Еквивалентно ниво на шума в dB/A, ден вечер нощ
1 Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни зали 30 30 30
2 Жилищни стаи, спални помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи 35 35 30


Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са:
№ Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях Еквивалентно ниво на шума в dB/A, Ден вечер нощ
1 Жилищни зони и територии 55 50 45
2 Централни градски части 60 55 50
3 Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик 60 55 50
4 Територии, подложени на въздействието на релсов жп и трамваен транспорт 65 60 55
5 Територии, подложени на въздействието на авиационен шум 65 65 55
6 Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35


Съгласно нормите за проектиране на защита от шум и наредба №4 за защита от шум на територията на населените места, нормативните изисквания за индексите на звукоизолация на външни заграждащи конструкции в зависимост от нивата на външен шум и вида на помещенията са:


№ Вид на помещенията R’w при ниво на външния шум LAекв., в dB До 55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 Над 80


2 Жилищни помещения в жилища 30 30 35 40 45 50 -1)


Съответно нормативните стойности на индексите на звукоизолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения са дадени:


№ Видове сгради и помещения и наименование и местоположение на ограждащите елементи в сградата Индекс на звукоизолация от:


Възду-шен шум Rw в dB > или = Ударен шум 


Lnw в dB


< или =


Жилищни сгради
1. Подове 54 53
1.1. Подове на използваеми тавански помещения и тераси с разположени под тях жилища 53 53
1.2. Подове на жилища с разположени под тях проходи, гаражи и др.п. 55 53
1.3. Подове на жилища с разположени под тях сутерени, коридори, стълбища 52 53


1.4. Подове на бани и тоалетни без подова канализация 54 53
2. Стълбища и стълбищни площадки - 58
3. Преградни стени в жилища 40 -
4. Стени между жилища и стълбища, между жилища и помещения за обслужващи дейности и между жилищни и санитарни помещения 53 -
5 Стени между жилища и общи коридори и общи преддверия 52 -
6. Стени на проходи, гаражи и други спомагателни и обслужващи помещения 55 -
7. Врати, които водят от общи коридори, преддверия или стълбищни площадки в коридори и антрета в жилища и работни помещения 27 -
8. Врати, които водят от общи коридори, преддверия и стълбищни площадки непосредствено в жилищни помещения 37 -Еднофамилни къщи и къщи при свързано застрояване
9. Подове - 48
10. Стълбища и стълбищни площадки - 53
11. Преградни стени между сгради 57 -


Звукоизолация при музика и домашно кино
Характерно за музиката и особено за домашното кино е наличието на по-голямо ниво в нискочестотната част на спектъра. 


На фигура 1 е даден средностатистическият спектър на рок музиката и стандартната спектрална крива на DIN.


Спектърът на една гръмотевица, която е често срещан звуков ефект във филмите, е даден на следващата фигура. Вижда се, че той е много широк в нискочестотната си част и честотната лента на възпроизведения от апаратурата за домашно кино звук зависи само от нейните възможности. По тази причина изолирането на такъв вид звук е почти невъзможно. Помещенията, предназначени за слушане на музика и гледане на домашно кино, трябва да бъдат така разположени, че да не граничат със спални помещения, а озвучителните тела, излъчващи нискочестотната част на спектъра, трябва да бъдат поставени на остриета за минимално предаване на вибрации към пода. Препоръчва се поставянето на предстенна обшивка с два слоя гипсокартон на стените, окачен звукоизолиращ таван и плаващ под. Това са скъпи мероприятия, но добрите отношения със съседите са по-скъпи.

Автор: Инж. Стойчо Христев, инж. Ивайло Христев
Закони Нормативна база Коментари