Защо да изберем готовите гаражни клетки ?

Бетонен или метален гараж, кой е по-добрият избор ?
15.05.2016
Константин ДИМОВ
5056
гаражи, гаражна клетка, бетонов гараж, метален гараж
Металните гаражи нямат собствен под.
Източник: www.pro.ghia.hr

Бетонен гараж
Предпазва колата без значение дали навън е горещина или дърво и камък се пукат от студ. В един готов гараж от бетон автомобилът е защитен от атмосферните влияния, температурни амплитуди и винаги е сух. Също при буря и градушка, ще стоите спокойно, а след като бедствието отмине няма да ви се налага да тичате при застрахователи, автомонтьори, механици и бояджии. Когато колата е в гараж е по-добре защитена от кражба и вандализъм, твърдят още експертите на специализирания сайт www.garagen-klaus.de.  За разлика от класическия тухлен гараж, бетонния по-бързо се поставя върху определения за целта терен. Бетонният гараж предразполага към мобилност. Ако си го харесвате, когато ви се наложи да се смените жилището можете да си го вземете на новото място.  

Логистиката му също е по-лесна. За разлика от строителството на тухлен гараж, който е част от къщата, при готовия бетонен имате нужда само от един помощник, който да координира транспортирането му до дома. Бърз и чист за експлоатация. Монтира се само за 60 минути цялостно, ако преди това основата му е била подготвена. Гаражът не е задължително да е част от къщата, за да й придава допълнително архитектурно-зрителна стойност на имота.

Известен недостатък са разходите по пренасянето му. За разлика от тухления, за който материалите за градеж се носят с малки превозни средства, то бетонния се доставя с един голям ТИР и с кран трябва да се повдигне основата му. Този начин на доставка изисква допълнителни разходи, освен това пътят до вашия дом трябва да бъде достъпен за толкова големи возила (да няма изрична забрана и ограничения за ТИР и по-високи превозни средства).
Готовите гаражи от бетон не могат да се доставят във всяка форма и допълнително да се свържат с мазето и по този начин да осигури по-голяма площ на избата. Гаражът идва напълно готов с основата си. По този начин допълнително уплътняване с парчето земя върху която се полага, не е  необходимо и той веднага може да се използва. Бетонният гараж подържа вътрешната температура постоянна малко по-дълго от стоманения. Обаче липсата на възможност за изолация на бетонния също трябва да се отбележи.

Метален гараж
Металният гараж се сглобява на място за един ден. Всеки размер и напасване са възможни с точност до сантиметър. Всяка боя според вкуса може да се направи, допълва изданието www.betonfertiggaragen-portal.dеМеталният гараж не е толкова тежък, колкото бетонния и е по-подходящ за по-меки почви. Той осигурява отлично проветряване в цялото помещение. Ако колата се вкара мокра, то тя бързо-бързо изсъхва. При малки дефекти в гаража, няма проблем отделни частички да се обновяват и подменят. Металните гаражи нямат собствен под (в повечето случаи). 
Като недостатък може да се посочи, че вътрешната температура в металния гараж се изравнява бързо с външната. Той и по-трудно се изолира.   

Поцинковането на металния гараж също е добре да се направи, иначе започва да ръждясва отдолу-нагоре. Не се доверявайте на евтини варианти. Внимавайте с гаражи, при които гратис ви предлагат лакиране или други методи за защита, тъй като извършителят на услугата често пести от защитните материали.

И след като разгледахме характеристиките на двата типа готови гаражни клетка е редно да разберем какво казва Законът, който регламентира случаите, когато и както може да се постави готова гаражна клетка.

За изграждането на гаражи в урегулираните поземлени имот (УПИ) се изисква първо, осигуряването на градо/устройствена основа, с влизането в сила на план за регулация и застрояване (ПРЗ), или виза за проучване и проектиране (когато гаражите не са предвидени по ПУП). Това са изисквания в съответствие с разпоредбите на чл. 41 - чл. 43 от Закона за устройство на територията - ЗУТ, и чл. 51 - чл. 55 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони – накратко Наредба № 7/2004 г. (ДВ, бр. 3 от 13.01.2004 г., изм. и доп., бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г.).


Съгласно чл. 56 от Наредба № 7/2003 г. - 2005 г., необходимите площадки за паркиране и/или гариране се определят, съгласно следните необходими площи по нормативи и показатели:
1. за леки коли (МПС), са необходими от 22 до 25 кв.м за 1 МПС;
2. за мотоциклети са необходими 4 кв.м за един мотоциклет;
3. за велосипеди – 2 кв.м за един велосипед.

За еднофамилните сгради се предвиждат по нормативи 1-2 места за паркиране и/или гариране. Всички елементи на гаражите - рампи, шахти, подпорни зидове при наклон на терена и други, задължително следва да се предвиждат и изграждат в пределите на съответните УПИ. В практиката се срещат случаи, при които рампите неправилно и незаконосъобразно са изградени по тротоарите, макар че е недопустимо - това е публична общинска собственост.

Гаражите като допълващо застрояване са привилегировани. Те могат да се предвиждат и строят навсякъде, в устройствените жилищни, обществени и вилни зони, с различно по височина застрояване – с ниско (с височина до 10м), със средно (от 10м до 15м) и с високо (над 15м). Те могат да се строят навсякъде в УПИ, включително и на уличната регулационна линия. С тази привилегия да се изграждат на уличната регулационна линия се ползват още магазините и работилниците, но не и останалите постройки на допълващото застрояване (летни кухни, селскостопански постройки, изгребни ями за отпадни води, временни тоалетни и други).

Гаражите, като допълващо застрояване, когато не са предвидени в подробните градо/устройствени планове (ПГП/ПУП), могат да се допускат с виза за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ от главния архитект на общината, при условие че те се изграждат свободно (на три метра от вътрешните регулационни линии) или свързано, с постройки на допълващото застрояване само между два урегулирани поземлени имота (УПИ) или да покриват плътна ограда. Допуснатото застрояване на гаражи се отбелязва служебно в действащия ПУП (чл. 41, ал. 2, изречение второ от ЗУТ).

Максималните размери на гаражите не са нормативно определени. Те се проектират и изграждат съобразно нуждите, които ще задоволяват. Гаражите като допълващо застрояване могат да имат височина до 2,50 м над прилежащия терен и до три метра до най-високата част на покрива. Допуска се към гаражите да се изграждат малки работилници или складове за резервни части и инструменти. Когато постройките се разполагат на вътрешните регулационни линии на УПИ, най-високата част на покрива при калканната стена може да бъде висока до 3,60 м при условие, че покриват калканна стена на също такава постройка от допълващото застояване в съседния УПИ.

Освен строително-технически изисквания, при разрешаването и изграждането на гаражите следва да се спазят и редица правни (юридически) изисквания. Например в съсобствени УПИ е задължително да се иска и да се получи съгласието на всички съсобственици, без изключение, с нотариално заверени подписи (изискване на чл. 183 от ЗУТ). Съгласно указанието на Министерството на регионалното развитие и благоустройство № V8-62 от 27.06.2000 г., съгласие на съсобствениците и на етажните собственици (при сгради под режим на етажна собственост) се изисква винаги, при прехвърлянето на право на собственост (по отменения чл. 56, ал. 3 от Закона за териториално и селищно устройство – ЗТСУ) и понастоящем по чл. 183 от ЗУТ.

В изпълнение на изискванията на Наредба № 2 за противопожарните строително–технически норми, издадена от МВР и Министерството на териториалното и селищно устройство (МТРС), гаражите следва да бъдат изградени от негорими материали, а също така в тях е забранено да се складират и съхраняват течни и други лесно запалителни материали.

За разрешаване на гаражите се изискват следните документи и планове (по чл. 144 от ЗУТ):
а) документ за собственост или учредено право на строеж върху държавна, общинска или частна земя;

б) осигурена и влязла в сила градо/устройствена основа;
в) виза за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ, издадена от главния архитект на общината;
г) конструктивни чертежи, когато гаражите са предвидени за изграждане със стоманобетонна конструкция;
д) инсталационни проекти, без които строежът не може да функционира нормално (електроснабдяване и ВиК инсталации, при предвиждане на монтажна шахта, или автомивка);
е) разрешение за строеж, съгласно разпоредбите на чл. 148 и чл. 149 от ЗУТ, издадено на името на собственика, или лицето получило учредено право на строеж върху чужд имот (суперфиция);
ж) определяне на строителна линия и нива, и определяне на основен репер за строежа.

Гаражите са „строежи“ по смисъла на § 5, т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, с оглед на което за тях се изискват горецитираните книжа, документи и проекти.

Временни гаражи могат да се предвиждат и изграждат в няколко случая, при условие че за поземления имот и в квартала има обявена строителна забрана по чл. 198 от ЗУТ; теренът е изключен от регулация; когато има предвидени нов начин и характер на застрояване и други мероприятия по устройство на територията.

Когато имотът е съсобствен, могат да се предвидят гаражи за всеки един от съсобствениците, при спазване на изисквания на чл. 183 от ЗУТ. Общата застроена площ на разрешените постройки по чл. 50, точка „д“ от ЗУТ, не може да превишава 30 на сто от площта на поземления имот и се разрешават само еднократно. За тях има и една особеност - те могат да се изграждат и на по-малко разстояние от три метра до границите на имота, при условие, че се получи писмено съгласие от съседите с нотариално заверено заявление. Освен това временни строежи могат да се разрешават при условие че не се предвижда ново строителство, или реализирането на мероприятия по устройство на територията, през следващата една година. Следва да има и реална (физическа) възможност за изграждането на гаражите и другите допустими временни обекти в имота, от архитектурно-градо/устройствена гледна точка. Временните гаражи по чл. 50, т. „д“ от ЗУТ, както и временните постройки могат да се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки (чл. 52, ал. 2 от ЗУТ).

Гаражите могат да бъдат и поставяеми обекти, т. е. да не са свързани трайно със земята (от типа на обемни стоманобетонни клетки). В този случай те се разрешават въз основа на наредба, приета от съответния общински съвет (ОбС), а ако теренът е държавен или общински, следва да се одобри схема от главния архитект на общината за разполагането на гаражите (чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ). За поставянето следва да се заплаща и право на строеж (суперфиция), или наем на собственика на земята - държавата или общината.

От горното се вижда, че дори за едни елементарни гаражи се поставят изисквания които, първо, трябва да се познават и второ, да се прилагат. Тези, изисквания не могат да се пренебрегват, защото би се допуснало незаконно строителство, с всички неприятни а понякога и тежки последици за нарушителите.
 

Повече подробности може да прочетете нa http://www.ka6tata.com/laws/komentari/law/9 

+1
Автор: Константин ДИМОВ

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари