Жилищния медиатор – в помощ на уязвими групи от населението

Предоставянето на подкрепа за подобряване на жилищните условия от подготвени за целта жилищни медиатори е инициатива на Хабитат България/Фондация Подслон за човечеството и 3 партньорски организации.
27.05.2014
Habitat for Humanity Bulgaria
178
обучение, проект, Фондация „Подслон за, Хабитат България
Жилищния медиатор – в помощ на уязвими групи от населението
Източник: Habitat for Humanity Bulgaria

Предоставянето на подкрепа за подобряване на жилищните условия  от подготвени за целта жилищни медиатори е инициатива на  Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството“ и три партньорски организации Клуб на НСО – Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие”- София  и НЧ „Васил Левски 1965” – гр. Кюстендил.

Такъв тип услуга за уязвими групи от населението е нова и досега не е прилагана в България. Разработването и пилотното предлагане на услугата се реализира в рамките на проект „За по-добри жилища“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия, в които живеят.  От февруари до май 2014 г. Хабитат България и партньори разработиха основните параметри на новата услуга,  която ще бъде предоставяна за период от 6 месеца в трите пилотни региона – Кюстендил, Търговище и София.  

Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите в процеса на подобряване на техните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани с жилището и средата на живот. Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. С осъществяването на проекта се цели да се подмогнат нуждаещите се семейства, така че в дългосрочен план да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда. 

Между 21 – 23 май 2014 г. в гр. София се проведе обучение за бъдещите жилищни медиатори. Целта на обучението беше да се дадат основни знания на потенциалните жилищни медиатори и техните супервайзори - жилищните консултанти от трите партньорски организации по места, необходими за качественото и компетентно осъществяване на тяхната бъдеща роля.  

Общо 14 човека от 4 региона на страната бяха обучени, като една част от тях ще бъдат наети почасово за пилотния период. Обучението беше изцяло практически насочено.

В първия ден се изясниха някои основни параметри при проучването на жилищните нужди на клиентите и процедурата по предоставяне на услугата, разгледана беше длъжностната характеристика на жилищните медиатори и  се обсъдиха техните бъдещи роли и отговорности.  През вторият ден последваха няколко обучителни модула, водени от префесионалисти в съответните области.

Иван Китов, екперт по жилищно финансиране към Хабитат България обясни за това как се образува цената на един кредит, как да сравняваме  кредитни продукти, какво трябва да знаем преди да изтеглим кредит и какво  наричаме „добър“ и „лош“ дълг.

Експертът от отдел Териториално и Селищно Устройство от Общинска Администрация, гр. Дупница – Елена Желязкова разясни основните  процедури и критерии за кандидатстване и настаняване в социално жилище.

Особено интересно беше представянето на двама специалисти в областта на строителството и архитектурата доц. д-р инж. Румяна Захариева, УАСГ и инж. Душко Романов относно основни проблеми  в жилищните сгради и  възможни решения за подобряването им. 

В последния ден адвокат Мариета Димитрова от Български Център за Нестопанско Право (БЦНП) даде важна и полезна информация относно нормативната база и процедурите за постигане на законност на жилищата и защо това е необходимост и предпоставка за подобряване на жизнената среда. Участниците имаха възможност и да упражнят практически процеса на намиране и консултиране на клиенти.

Услугата жилищен медиатор ще се предлага пилотно в трите региона – Кюстендил, Търговище и София за период от 6 месеца, резултатите ще бъдат обобщени и анализирани и ще се търси реализация  и в други райони на страната, а в дългосрочен план и утвърждаване и сертифициране на услугата като нова социална услуга за уязвими групи от населението.

Автор: Habitat for Humanity Bulgaria
Закони Нормативна база Коментари