Ефективни вентилационни системи

Осигуряването на оптимален въздушен баланс в помещенията и поддържането на комфортни параметри на микроклимата налага изграждане на вентилационни системи с принудителна циркулация на въздуха.
15.10.2017
Румяна Бонева
850
вентилация, рекуператор, вентилационни с-ми, пресен въздух, топлообменници
Последици от продължителен престой при лоша вентилация
Източник: www.sspeedypaper.com

Осигуряването на оптимален въздушен баланс в помещенията и поддържането на комфортни параметри на микроклимата налага изграждане на вентилационни системи с принудителна циркулация на въздуха. 
В миналото лошата изолация и не добре уплътнената дограма позволяваше да се осъществява естествена вентилация в домовете. При новото строителство топлоизолацията става все по-ефективна, което от една страна води до спестяване на енергия, но от друга възпрепятства естествената циркулация на въздуха. Повишаването на енергийната ефективност на сградите, тяхното шумо- и топлоизолиране е с цел да се намалят разходите за електроенергия значително ограничава достъпа на пресен въздух в помещенията.


Продължителен период от време, прекаран на място с лоша вентилация може да предизвика редица негативни последствия за човешкия организъм, като например сънливост, главоболие, замайване, понижена концентрация, умора, гадене, отпадналост и дори депресия. Понякога е възможно да се появи дразнене на очите, дихателните пътища и дори сърдечна аритмия. Основната задача на вентилационната система е да премахне влагата, произведена от дишане, гладене, готвене, пране и различните миризми в затворените жилищни помещения. 


Видове вентилационни системи
Вентилационните системи спомагат за поддържането на подвижността и чистотата на въздуха. Техният вид се избира съобразно предназначението на обекта и специфичните изисквания към параметрите на средата. За пример може да се даде една промишлена сграда, където много често в едно и също помещение изпълнението на технологичните процеси е съпроводено с отделяне на вредни вещества. Това от своя страна налага обособяването на отделни зони с различни изисквания към средата.


За разлика от тях, при повечето жилищни сгради е възможно да се разчита на комбинация от естествена и принудителна вентилация – смукателна и натегателна. Смукателната инсталация спомага за отвеждане на замърсения въздух и изхвървянето му в атмосферата, а натегателната за подаване на пресен въздух, който в повечето случай предварително се филтрира и загрява. По този начин се изгражда балансиранта вентилационна система, която осигурява оптимални количества пресен въздух и комфортни условия на обитаване.


Какво представлява рекуперацията и защо е важна?
С повишаване на изискванията за енергийна ефективност при изграждането на вентилационни системи, все по-голяма популярност придобиват т.нар. инсталации с рекуперация и регенерация на топлина. Характерното при тях е, че съдържащата се във въздуха топлинна енергия не се изхвърля навън, а се улавя и връща отново в сградата. Този процес допринася за намаляване на енергийните загуби и за повишаване на енергийната ефективност.


Схема на рекуперативен вентилационен блок    Източник: www.tech-dom.com

През зимата вентилационната система с рекуперация изиграва съществена роля за понижението на топлинните загуби. Рекуператорът е особено полезен и през лятото, когато вентилационната система работи в режим на охлаждане. Системите за рекуперация спомагат за намаляване на необходимте мощности, както за загряване и овлажняване на въздуха през студените месеци, така и за охлаждане и изсушаване през летния сезон. Това от своя страна създава сериозна предпоставка за свиване на годишните разходи за отопление и климатизация, което определено се отразява на бюджета. В допълнение към това, рекуперацията на отпадна топлина значително подобрява енергийните и екологичните показатели на вентилационната система, поради това че понижава температурата на изхвърляните в околната среда отпадни газове. 


Рекуперативни топлообменници – същност и видове
Обяснено съвсем просто, рекуператорът представлява топлообменник и два вентилатора. За оползотворяване на отпадната топлина най-често се използват рекуперативни топлообменници с неразглобяеми плочи, или познати още като пластинчати топлообменници и регенеративни ротационни топлообменници.


Схема на пластинчат топлообменник     Източник: www.klimatik.org

Конструкцията на пластинчатите топлообменници се състои от отделни оребрени плочи, плътно прилепнали една към друга, а постъпващата и изхвърляната въздушна маса преминава през формираните между плочите свободни пространства. Движението на двата потока един спрямо друг може да се осъществява противоположно или кръстосано. При изработването на отделните пластини се влагат материали с висока топлопроводимост и способност за пренасяне на топлосъдържанието (енталпията) между двата въздушни потока. Алуминият е един от най-често използваните материали за направата на топлообменници – този материал проявява висока устойчивост срещу корозия и се отличава с добър топлообмен. Пластинчатите топлообменници могат да се изработят и от стомана.


При този вид топлообменници съществува минимална вероятност за появата на утечки между двата въздушни потока. Те са широко разпространени, благодарение на способността им да регенерират над 80% от отпадната топлина. 


Топлинните тръби и системите с междинен топлоносител представляват други разновидности на рекуперативните топлообменници. В зависимост от принципа на действие, топлинните тръби се разделят на две основни групи - гравитационни и капилярни. При инсталациите с топлинни тръби се достига ефективност между 45% и 65%, благодарение на това че всеки топлообменник е съставен от пакет от топлинни тръби и всяка тръба е самостоятелна затворена система, в която при условия на вакуум циркулира работен агент. Инсталациите с междинен топлоносител позволяват свързването на няколко смукателни и нагнетателни инсталации в обща система.

Топлинни тръби - гравитационна и капилярна     Източник: www.engineering-review.bg

За разлика от топлообменниците с неразглобяеми плочи, при регенеративните модели между двата въздушни потока се обменя не само топлина, но и влага. При тях топлината се пренася между два въздушни потока с различно термодинамично състояние, с помощта на акумулираща твърда маса. Сред най-широко използваните са регенеративните ротационни топлообменници, които представляват въртящ се барабан, напълнен с въздухопропусклива среда. Принципът на действие на ротационните топлообменници се състои в пренасяне на топлината от единия към другия въздушен поток чрез акумулирация материал, който е с висок топлообмен - средата извлича и съхранява топлината от високотемпературния поток и в резултат на въртенето на барабана я предава към студения въздушен поток.


Ефективността на ротационните топлообменници е в пряка зависимост от скоростта на въртене на барабана.


В зависимост от сезона, работата на рекуперативните топлообменници се извършва в режим на отопление или охлаждане. По време на отоплителния сезон, когато системата работи в режим на отопление, засмукваният отвън предварително пречистен пресен въздух преминава през топлообменника, където се загрява и с помощта на вентилатор се подава към нагнетателната инсталация. Отвеждането на замърсения въздух става посредством смукателна инсталация. Първоначално въздухът се филтрира от механичните примеси, след което се подава към топлообменника, където отдава топлината си и вече охладен се изхвърля в атмосферата.


През лятото, когато в по-голяма част от сградите функционират климатици, отвежданият от помещенията въздух с по-ниска температура се оползотворява за отнемане на топлина от постъпващия отвън пресен въздух.


Чистотата на въздуха в помещенията и последствията, до които води продължителният престой на подобни места са теми, за които упорито се заговори в последно време. Днес, замърсяването на въздуха в работните помещения е не просто здравословен проблем, а фактор, оказващ отрицателно влияние върху производителността на труда. Поради този причина, в държавите от Европейския съюз ефективната вентилацията е сред основните сградни системи в обществените и административните сгради.

 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари