Енергийна ефективност към настоящия момент в България

Свидетели сме на все по-висок ръст на енергопотребление в световен мащаб. Oгромна е консумацията в Индия и Китай, най-вече поради бурното развитие на индустрията там.
08.07.2010
Весела МАРКОВА
8
закони, нормативна база, нискоенергийна, сграда, термопомпа
Енергийна ефективност към настоящия момент в България
Източник: Още за къщата

В материала е използвана информация от: доклад “Политиките по промяната в климата в новите държави-членки на ЕС” - България, Тодор Тодоров, ЕС „За Земята” и www.zazemiata.com

Свидетели сме на все по-висок ръст на енергопотребление в световен мащаб. Oгромна е консумацията в Индия и Китай, най-вече поради бурното развитие на индустрията там. Този ръст доведе и до главоломното покачване на цената на суровия петрол през първата половина на 2008.

Нарастващият дефицит на енергоресурси съвместно с проблема с увеличаването на отделяните парникови газове, съвсем трайно насочва усилията на учените към разработването на технологии, оптимизиращи използването на възобновяеми енергиини ресурси.

В сравнение със страните от Европейския съюз България консумира седем пъти повече електроенргия за единица БВП. От друга страна, повече от 40% от домакинствата у нас не са в състояние да покриват разходите си за енергия (електричество и отопление), без това да се отразява върху други съществени нужди като храна, обучение и т.н.

Степен на загриженост на обществеността относно промените в климата

Обективната информация по отношение промените в климата стига трудно до обществото, поради незначителния интерес от страна на основните медии и управляващите.

За голяма част от хората в България промените в климата са нещо, което се случва далеч и не ни касае, но Европейскияt съюз ни принуждава да взимаме неизгодни за нас решения.

От друга страна широко разпространено е мнението, че екстремните прояви на времето са резултат от антропогенна промяна в климата. Основната загриженост на обществото в България по отношение на промяната в климата е насочена към сливането на сезоните, както и към ежегодните наводнения, непознати досега в България.

В България много закъсняха разяснителните кампании на правителствено ниво по тема енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, нови технологии. Поради демонстрирания непрекъснат стремеж на управляващите и енергийното лоби за въвеждане на нови енергийни мощности от изкопаеми горива, за да се превърне България в ”енергиен център на Балканите”, хората не са готови да приемат загуби чрез по-скъпа, но по-чиста енергия.

В договора на България за присъединяване към ЕС страната ни е приела стратегическата цел 11% от брутното вътршно потребление на електроенергия към 2010 г. да бъде произведено от възобновяеми енергийни източници. В последните години делът на призведена от ВЕИ енергия в България се движи между 6-8 % основно на енергия от ВЕЦ.

Към момента в България са заявени 4 800 MW мощности, които ще използват ВЕИ. Почти 90 % от тези мощности се предвижда да бъдат произведени отвятърни електроцентрали, малък процент се предвижда за енергията от слънчеви колектори, мини водно-електрически централи и незначителен процент за други източници като биомаса.

Проектите са още в начален стадий. Очакванията са за около 50% изпълнение на тези проекти, като основни пречки се посочват недостатъчно развита електропреносна мрежа.

Съгласно Анекс I на Междуправителствения панел по промяна в климата в периода след 2012 г. страните се задължават да намалят парниковите си емисии с 25-40 % спрямо нивото през 1990 г. Постижимо ли е това за България?

Обществеността и индустрията ще имат ли готовност да плащат по-високи цени за тока, газта и други форми на енергия и да направят необходимите промени в своето потребление на енергия (по-ефективно ползване на енергията, ползването на възобновяема енергия), за да се постигне целта?

Правителството се ангажира да постигне целта, заложена в Анекс I на Междуправителствения панел по промяна в климата в периода след 2012 г. за намаляване на парниковите емисии, което обаче е немислимо, без да се промени коренно енергийната и икономическата политика на страната.

Необходими са промени в стратегическите документи, например в приетата през 2002 г. Енергийната стратегия на България за развитие до 2015 г. и в Концепция за енергийна стратегия на България, предложена през 2008 г., както и в Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници развитието на ВЕИ е поставено доста след плановете на страната за развитие на атомната енергетика и въгледобива.

Индустрията и обществеността не са подготвени за по-високи цени на енергията в замяна на инвестиции в нови чисти технологии, ВЕИ, енергийна ефективност.

ДЕЙСТВАЩИТЕ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ


 • Програма на ЕС, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Агенцията за енергийна ефективност се дават целеви кредити за енергийна ефективност до 10 000 евро, включващи 20% безвъзмездна помощ от ЕБВР.

 


 • Потребителите на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от фонд „Енергийна ефективност” (според чл.31 от Закона за енергийна ефективност).

 


 • Друг източник на финансиране/съфинансиране на проекти по енергийна ефективност, с общ бюджет 570 млн. евро до 2009 г. е международен фонд „Козлодуй”.

 


 • Структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г. също предвиждат средства за развитие на енергийната ефективност.

Състояние и очаквания по отношение на емисиите от парникови газове
Експертите предвиждат увеличение на емисиите от парникови газове в периода 2007-2012 г. с 27.5 %, при средногодишно увеличение на брутното електропотребление в страната от 2.9 %. Данните са от Консултативен документ за БНПРК-Български национален план за разпределение на квоти за периодите 2007 г. и 2008-2012 г.

ДЕЙСТВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ

В основата на държавната политика в сферата на ВЕИ стои Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), обнародван с ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г. Закон за енергетиката (Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г.), Закон за енергийната ефективност (обн.,ДВ,бр.18 от 5 март 2004 г. Както и съществуващата Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г.

Насърчителните мерки в тях са:


 • Задължително присъединяване на производителите на енергия от ВЕИ към електрическата мрежа,

 


 • Облекчаване на административното регулиране при производството на енергия от ВЕИ, както и при изграждането на необходимите съоръжения,

 


 • Определяне на преференциална цена за изкупуване на енергията, произведена от ВЕИ в продължение на 12 години.


Съкратените срокове за включването към електрическата мрежа дават повече сигурност на производителите и по-добри възможности за планиране на паричните потоци.

Всъщност, установените крайни срокове са един от най-важните нови моменти в ЗВАЕИБ и заедно с преференциалните цени, са това което действително поставя производителите на енергия от ВЕИ в по-облагодетелствано положение от конвенционалната енергетика.

В приетия на първо четене от Парламента законопроект за енергийна ефективност се предвижда потреблението на електроенергия да намалее с 9 % до 2016 г.

Основни мерки, обмисляни от Неправителствените организации за противодействие на промените в климата (ВЕИ, пестене на енергия, др.)

За Земята работи главно в областта на ВЕИ и енергийната ефективност. Прави разяснителни кампании, обучителни практически семинари за енергийна ефективност и монтиране на слънчеви колектори за топла вода, предлага държавата да стимулира по-успешно стремежа на отделните домакинства към енергийна ефективност, чрез данъчни облекчения.

Организацията провежда презентации в училищата, и има създаден наръчник за учителите по проблемите на промените в климата и енергийната ефективност.

Участвай в образователен проект в училищата с тема енергийна ефективност (SPARE). www.zazemiata.com


СЪВЕТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДОМАКИНСТВАТА

Най-голям дял 65% от потреблението на енергия в домакинствата отива за отопление или охлаждане, около 20% се изразходват за топла вода, електроуредите потребяват около 10%, а за осветление отиват оставащите 5%. Предвид това най-много енергия може да се спести чрез намаляване на загубите на топлина.

Между 10 и 30% са загубите на топлина през покрива, значително по-малко топлина се губи през пода между 5 и 15%. Най-значителни са загубите на топлина през външните стени 25-50% и прозорците 15-60%. Най-точно могат да се определят загубите на енергия с помощта на компютърното моделиране на енергийното осигуряване на сградата и загубите в нея.

Инвестицията в консултация и изработването на проект за ененргоспестяващи мероприятия е най-добрата и първата необходима стъпка. Един такъв модел ще даде представа кои са най-подходящите мерки, с какъв период на изплащане са и какви спестявания ще генерират.

СТАНДАРТНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ


 • Подмяната, ремонтът и дори само поставянето на уплътнение на недобре уплътнените прозорци и врати, могат да се спестят доста над 30% от разходите за енергия и е една от най-бързоизплащащатите се енергоспестяващи мерки, тъй като в много жилища най-големи са топлинните загуби именно през прозорците. Най-добър ефект има от дограма с висок клас на енергийна ефективност.

 


 • Топлоизолиране – цялостното саниране на сградата дава най-добър резултат за енергоспестяване. Коефициентът на топлопреминаване на външните стени не бива да надвишава заложеното в нормативите - 0,5 W/m2 K.

 


 • Уплътнение на пукнатини и пролуки във фасадната обшивка.

 


 • Елиминиране на топлинните мостове чрез топлоизолиране на конструктивните елементи в сградата - колони, греди, шайби, прагове над прозорците, метални елементи, които обикновено са с по-лоши изолационни свойства. 

 


 • Оптимално използване на слънчевата енергия - естествената дневна светлина и повишаването на топлината в помещенията чрез допускане слънчевите лъчи през зимния сезон и обратното през лятото може да се спести значително количество енергия чрез засенчване.

 


 • Избор на подходяща отоплителна система или модернизация на съществуваща, както и оптимизиране на нейния ефект в жилището.

 


 • Домакински уреди с възможно най-висок клас на енергийна ефективност.

 


 • Енергоспестяващо осветление, интелигентни системи за управление на дома.

 


 • Използването на естествени матеряиали допринасящо за саморегулиране влажността в помещенията.

 


 • Естествена вентилация – използване на естествените въздушни течения за охлаждане на дома, без разход на енергия.


НИСКО-ЕНЕРГИЙНИТЕ СГРАДИ - СТАНДАРТЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Все по-популярни стават така наречените “пасивни къщи”. “Пасивните къщи” са сгради, които осигуряват комфортен вътрешен климат както през зимата, така и през лятото, без използването на конвенционална отоплителна система. За да стане възможно това, е необходимо годишната потребност на сградата от отопляване да не надвишава 15 kWh/ (m2/год).

Пасивните къщи се нуждаят от 80 % по-малко отоплителна енергия, отколкото къщите, проектирани съгласно немските стандарти от 1995 г., които са съпоставими с българските стандарти. Използването на пасивните топлинни източници - слънчевата радиация, която влиза през прозорците, и топлинната енергия, излъчвана от уредите и хората в къщата в комбинация с ефикасни технологии, за да се минимизира консумацията на електричество в сградата.

Най-голямо енергоспестяване се постига чрез минимализиране на топлинните загуби. Според стандарта за „пасивна къща” се използват възобновяеми източници за топла вода – слънчеви колектори или термопомпи.

Повечето сгради са с носеща дървена конструкция и външна облицовка от дърво. За климатичните условия в България, със слънчев колектор квадратен с площ от 1 кв. метър могат да се получат средно 300 до 700 кВтч годишно в зависимост от конкретното приложение.

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

Преди да изберете слънчев колектор, е добре да помислите какъв обем система ви трябва. Правилното оразмеряване е най-важната стъпка при закупуването на системата 1 м2 колекторна повърхност обикновено затопля към 30-50 литра от водата в акумулатора за вода.

Един човек консумира средно около 20-50 л топла вода на ден. Добрите системи са по-скъпи, но с по-голяма гаранция на компонентите. За домакинствата са подходящи вакумнотръбните колектори, но те са и по-скъпи от обикновенните при 20 % по-висока ефективност.

Ако не разполагате с необходимите средства за свръхвисокотехнологични фотоволтаични колектори, но се стремите към по-висока ефективност, може да се спрете на колектор със селективна повърхност.

Това е специална разработка на покритие, което се нанася електростатично във вакуумни камери с цел максимално поглъщане на светлината и минималното й отражение обратно в атмосферата. Ефективността на тези колектори е с 10-15 % по-висока от обикновените не-селективни. Другото преимущество е почти вечната дълготрайност на покритието, за разлика от това при не-селективните.

Професионалният колектор е със закалени стъкла. Това е необходимо за предпазване от счупване при градушка.

Цените на колектори и цели системи варират много. За еднофамилни къщи системите стартират от 800 до над 10 000 лв.

ГЕОТЕРМАЛНА ПОМПА

Геотермалната енергия е чиста и постоянна, това е топлинната енергия, идваща от земните недра. С малки изключения плиткият подпочвен слой или горните около 3 м от земната повърхност поддържат постоянна температура между 10° и 16°С.

Геотермалните топлинни помпи могат да стигнат до този ресурс за отопляване и охлаждане на сгради. Една система с геотермална топлинна помпа се състои от топлинна помпа, въздухопровод и топлообменна система - система от тръби, заровени в плиткия почвен слой близо до сградата.

През зимата топлинната помпа отнема топлина от топлообменната система и я впомпва във входа на въздухопровода. През лятото процесът е обратен и топлинната помпа придвижва топлина от входа на въздухопровода в топлообменната система.

През лятото отнеманата от входа на въздухопровода топлина може да се използва и като безплатно средство за топла вода. Високите начални разходи за геотермални помпи се уравновесяват от ниските разходи за поддръжка и управляване.

За едно ново жилище допълнителното изплащане на ипотечен заем за геотермална помпа обикновено е по-малко от това, което ще спестите от сметките за тока.

+1
Автор: Весела МАРКОВА
Закони Нормативна база Коментари