Енергийната криза като шанс

Не само обезпокоителните доклади на ООН за промени в климата алармират все по-настоятелно за необходимостта от пестене на енергия и придобиването й от неконвенционални източници
08.07.2010
Алу Кьониг Щал ЕООД
338
ВЕИ, фотоволтаици, schüco
Енергийната криза като шанс
Източник: Алу Кьонинг Щал ЕООД

Не само обезпокоителните доклади на ООН за промени в климата алармират все по-настоятелно за необходимостта от пестене на енергия и придобиването й от неконвенционални източници.

Използваните досега енергийни източници са на привършване. Разработването и стимулирането на нови технологии за производство на енергия придобива все по-голямо значение.
В знак на своя ангажимент към световния енергиен проблем  Schüco International KG разработи цялостна концепция ”Energy 2"  (Енергия на квадрат), подчинена на стремежа да се разкрие енергийният потенциал на сградата посредством  ефективни технологии  за автоматизация на сградите, прозоречни системи с нов стандарт при коефициентите на топлопреминаване и соларни системи. Немският концерн – иновационен лидер в производството на алуминиеви, пластмасови и стоманени системи за прозорци, врати, фасади, зимни градини и соларни системи за Европа -  интензивно подкрепя и кампанията по разпространението на документалния филм с участието на Ал Гор ”Една неудобна истина": по невероятно рaзтърсващ начин филмът третира темата за необратимите промени в климата и отражението им върху нашето бъдеще.

В отговор на все по-задълбочаващия се енергиен проблем правителството на Германия приема своя пръв закон за възобновяемите енергийни източници  и стимулиране на тяхната употреба още през 1999 г. Той влиза в сила от април 2000 година и бива обновен през август 2004. Законът цели да 2010 година употребата на регенеративните източници спрямо конвеционалните да се увеличи до минимум 12,5 %, а до 2020 - 20 %. Опростената схема за кандидатстване за определените от закона субсидии, придружени от интензивна информационна кампания, води до неочаквано добри резултати. 2006 година е рекордна, що се отнася до употребата на енергия от регенеративни източници. Общото потребление на такъв вид енергия за  изминалата година възлиза на 200 милиарда  киловатчаса, т.е. с около 14 % повече от 2005.

Слънчевата енергия е един от основните възобновяеми източници.Понастоящем субсидиите, регламентирани  от закона в Германия, възлизат както следва:


  •  За всички видове колектори с обща площ до 200 m2 –110 евро/кв.м, за всеки допълнителен кв.м  се заплаща субсидия в размер на 60 евро
  •  При разширение на соларни съоръжения – 60 евро/кв.м, независимо от площа на вече монтираното съоръжение

 
В закона е заложена програма за субсидиране употребата на соларни съоръжения не само от частните домакинства, но и училища, образователни центрове и други обществени сгради. За всяко монтирано съоръжение се отпуска еднократна парична сума от 3000 евро.
В началото на тази година България също направи сериозна крачка в тази посока, регламентирайки законово размерите на субсидиите за употреба на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Електроразпределителните дружества са длъжни да заплащат електрическата енергия, получена от ВЕИ по следния начин (чл. 159, ал. 2 от ЗЕ – закон за енергетиката):


  • Електрическа енергия от вятърни генератори: 175 лв./mWh (мегаватчас) или 0,175 лв. За kWh (киловатчас)
  • Електрическа енергия от фотоволтаични генератори:
  • За генератори с инсталирана мощност до 5 kWh: 782 лв./mWh или 0,782 лв./kWh (0,40 евро)
  • За генератори с инсталирана мощност над 5 kWh: 718 лв./mWh или 0,718 лв./kWh (0,36 евро)

 Технологичните загуби от различните елементи на системата като инвертори, кабели, комуникационни уреди и др. са около 10 % и се признават като загуби от общото количество произведена електроенергия.
Тези преференциални цени се получават като към пазарната цена се прибавят преференциалните и поощренията за „чиста”, „зелена” енергия с цел възвръщаемост на инвестициите.

Инвестиционните разходи за изграждане на соларна електростанция зависят основно от цената на „ват инсталирана мощност”, която в началото на тази година се движи между 4,8 и 5,5 евро/Wp.

Ват инсталирана мощност е интегрална цена, в която влизат всички елементи: монтаж на конструкция, фотоволтаични модули, инвертори, кабелни връзки и комуникационни уреди, отнесени към 1 Ват: ако цялата инвестиция с всички нейни елементи за 1 kWp е примерно 5000 евро, то един ват инсталирана мощност е 5 евро/W.

Друга важна величина, посредством която се определя производителността на фотоволтаичния генератор, е слънчевата радиация на определения за инсталиране район. Тя се нарича ”сумарна слънчева радиация" и е сума от директната и дифузна радиация, като се измерва в kWh/m2/a (киловатчаса на квадратен метър за 1 година). По данни на ХМИ – БАН средно за територията на страната ни тя варира от 1500 до 1700 kWh/m2/a – в 2/3 от територията на България е между 1500 и 1550 kWh/m2/a, а  в 1/3 от територията – 1600/1650 kWh/m2/a. В много малка област в Югозападна България стойностите са около 1700  kWh/m2/a. При това ниво на слънчевата радиация в България един фотоволтаичен генератор с мощност 1kWp може да произведе около 1350 до 1450 kWp годишно при ориентация точно на юг.
При използване на слънцеследящо устройство, което движи целия фотоволтаичен генератор в синхрон с движението на слънцето по двете оси (азимут и деклинация), производителността на генератора може да достигне до 1900 kWh годишно от 1 kWp инсталирана мощност (данни на Sonnensysteme Projekt GmbH BRD). Цената на енергията от фотоволтаичните инсталации с мощност до 5 kWp е по-висока, за да се насърчи изграждането на такива инсталации върху покривите на къщите, което ще даде подкрепа на домакинствата и на малките  и средните промишлени обекти, които с по-малки инвестиции ще произвеждат ”чиста" енергия за собствено потребление и едновременно с това ще допринасят за намаляване на вредните газови емисии в околната среда.


    

Редица проучвания сочат, че предпочитан алтернативен източник на енергия в Германия е слънцето. Слънчевата енергия е чиста, трайна, предоставя независимост от непрекъснато покачващите се цени на електроенергията. Важен при нейната употреба е и социалният елемент: този, който я използва,  проявява грижа за бъдещето на следващите поколения.
В световен план марката Schüco е гаранция за качество. Повече от 10 години Schüco International KG произвежда термо- и фотоволтаични соларни съоръжения. Приложението на фотоволтаичните модули Schüco предлага много възможности за синтез между соларните технологии и съвременната архитектура, особено в обвивката на сградите: фасади, соларни покриви козирки, балкони и зимни градини. По този начин се изпълняват комплексно и безпроблемно изискванията за нискоенергийно и екологично строителство.
 
Системен представител на марката Schüco International KG за България е фирма Алу Кьониг Щал ЕООД.

Закони Нормативна база Коментари