Екокомфорт и пречистени битови отпадъчни води

Срещу замърсяването на почвите и водните басейни с нефтопродукти има надежни екологосъобразни решения.
08.07.2010
инж. Д. Каразлатев, управител на фирма ”КОРОЗАКАРАТ
8
двор, пречиствателни, отпадни води, станции
Екокомфорт и пречистени битови отпадъчни води
Източник: инж. Д. Каразлатев, управител на фирма ”КОРОЗАКАРАТ

Срещу замърсяването на почвите и водните басейни с нефтопродукти има надежни екологосъобразни решения.
Най-честите източници на води, съдаржащи нефтопродукти, са паркингите, автосервизите, манипулационните и складови площи за нефтопродукти, бензиностанции и разпределителни станции, промишлени обекти и машиноремонтни бази.
Нефтопродуктите, съдържащи се в дъждовните води, се срещат като свободни капчици, по-големи от 100mм, и тяхното отделяне е успешно с една гравитачна сепарация. Има и силно диспергирани нефтопродукти в тези води, които се улавят посредством коалесцентна сепарация, тоест събирането им под формата на по-едри капки във филтруващи устройства. Трети тип нефтопродукти влизат в състава на дъждовните води като емулсирани и разтворени в тях масла. Тяхното отделяне става с изменение поларитета на повърхностното им напрежение с помощта на емулгатори. Най-разпространените принципи за отстраняване на нефтопродуктите от водата са механични (на база гравитация и коалесценция), физични (на база на адсорбция) и химични (на база на флотация и деемулгация).
Реални и дългосрочно достижими крайни параметри на очистените води, ползващи съответните, методи са:
-      от гравитация – 20-100 мг/литър нефтопродукти
-      от коалесценция – 2-5 мг/литър нефтопродукти
-      от адсорбция – 0,1 – 1 мг/литър нефтопродукти
 
Съоръженията, които са конструирани за очистка на отпадните води, съдържащи нефтопродукти, технологично следват тези методи. Тяхното проектиране, изработка и изпитания са на база  европейската норма EN 858-1 и методиката за избор на основните размери, начина за монтаж, експлоатация и поддръжка са в съответствие с европейска норма EN 858-2.
Според основните изисквания на EN 858-1 калосъбиращият  гравитационен участък на тези съоръжения трябва да има достатъчен обем, позволяващ намаляване скоростта на потока и уравновесяване на дебита. Събирателният капацитет на гравитачните сепаратори на нефтени продукти с гъстота до 0,95 г/см3 трябва да е по-голям от 10 пъти обема в литри на сепараторите с автоматично спирателно устройство.
Тези устройства се задействат от насъбраното количество нефтопродукти. Работят при ниска скорост на потока и са с лесна поддръжка. Изискванията за стабилност и издръжливост на изгражданите от конструкционните полимери резервоари на сепараторите за нефтопродукти се постигат със статични изчисления съгласно EN 1778.
Сепараторите според изискванията за степента на очистка на отпадните води от нефтопродукти се делят на два класа в съответствие с EN 858-1:
- клас I – очистка до 5 мг/литър (коалесцентни)
- клас II – очистка до 100 мг/литър (гравитационни)
Препоръчителните основни размери (NS) по тази EN са: 1,5; 3; 6;10; 15; 20; 30;40;5 0; 65; 80;100; 125; 150; 200; 300; 400 и 500. Тези основни размери се изчисляват по формулата NS  = (Qr + fx . Qs) . fd    
Qr  - максимален дебит дъждовни води в литри/сек.
Qs  - максималния дебит на замърсени води в литри/сек.
fx   - коефициент на неблагоприятни фактори при сепарацията
fd   - коефициент на теглото на основния нефтопродукт
Сепараторите за нефтопродукти изпълняват със съставните си части технологични функции, реализиращи 4 степени на сепарация: седиментация; калов филтър; коалесцентен филтър и адсорбционен филтър.
 
Типовете сепаротори на нефтопродукти според обема на калоуловителя си се делят на сепаратори за:
- големи количества утайки– от промишлени площи, автомивки с минимален обем  = 300 . NS : fd – (минимум 5000 литра)
- средни количества утайки – от бензиностанции, сервизи, паркинги и др. с минимален обем  = 200 . NS : fd
- малки количества утайки – от площи с дефинирано малко количество нефтопродукти, закрити бензиностанции, гаражи с минимален обем  = 100 . NS : fd
 
Обемите на коалесцентния филтър и адсорбцион филтър варират от 1:1 до 1 : 5 спрямо обема на каловото пространство в зависимост от максималния дебит на отпадната вода.
Коалесцентният филтър улавя капчиците нефтопродукти, намиращи се в отпадната вода,  с големина 5 -100.
Адсорбционият филтър действа и е ефективен съобразно адсорбционната сила на адсорбента. Тя се характеризира със своята динамична активност, тоест количеството на адсорбираните вещества спрямо количеството адсорбенти при протичането на водата до момента на преминаването й през филтъра (време на един адсорбчен цикъл). Тази активност е силно влияеща се от хидродинамичните и геометричните параметри в слоя адсорбент и за това важи само за конкретните физикални условия на адсорбцията. Производителят на адсорбента оказва неговата т.нар статична активност (напр. FIBPOIL –9г/1 г.). Според нормите може да се използва максимално до 0,1 г-1 г., което е равно на динамична активност. Бързината на филтрация е с оптимална скорост 0,01 м/сек. и максимална 0,015 м/сек. Протокът на водата е отгоре надолу и минималната височина на адсорбционен слой е 500 мм. Адсорбционните филтри се вграждат в сепараторите на нефтопродукти клас I, при което се изисква отстраняване на остатъчните неемулгирани нефтопродукти. При концентрация по-ниска от 5 мг/литър на нефтопродуктите във входящата вода в адсорбционния филтър и при правилното му проектиране може да се достигне концентрация на изхода му по-ниска от 1 мг/литър (0,2-0,5 мг/л). Адсорбционните филтри могат да бъдат проектирани и функциониращи добре, само ако са предхождани от калоуловител и коалесцентен филтър с правилно проектирани обеми според EN 858-1.
Сепараторите за нефтопродукти се инсталират вкопани в земята и в зависимост от условията са самоносеща конструкция или с конструкция за обетониране, при наличие на слаби почви, високи подпочвени води или в места с преминаващи над тях первозни средства. Според   големината си сепараторите   за нефтопродукти
(леки течности) тип AS-TOP и други се разделят на:
- тип AS-TOP Р – за големи количества утайки - 300 . NS : fd
- тип AS-TOP VF – за средни количества утайки - 200 . NS : fd
- тип AS-TOP RC – за малки количества утайки - 100 . NS : fd
 
Много от планинските и черноморските курорти, малки селища и обекти на селско-стопански, културен и спортен туризъм имат проблеми с очистката на отпадъчните комунално-битови води.
Немалка част от тези проблеми имат своето елегантно техническо решение посредством използването на малки модулни биологични пречиствателни станции тип AS-VARIOcomp, AS-ANAcomb, AS-VARIOcomp „D”, работещи в различни европейски страни. Предимството им е в лесното пригаждане към местните условия, простата конструкция, сигурната технология и ниски експлоатационни разходи. Проектирането и  производството им са съобразени с изискванията на европейска норма EN122553 и обхващат диапазона от 3 до 800 еквивалентни жители, или за отпадни води на ден от 0,75 до 90 м3 и повече, благодарение на модулната си конструкция и възможностите за мултиплициране на модулите.
Тези модулни пречиствателни станции са много подходящи за пречистване на отпадни битови води от производствени фирми, къщи, хотели, мотели, бензиностанции, малки населени места, махали, курортни комплекси, исторически паметници на културата отдалечени от населени места.
При показатели на входящата в тях отпадъчна вода; неразтворени вещества НВ 300 мг/литър;  БПК5 400мг/литър; ХПК 800 мг/литър; общ азот 70 мг/литър; фосфор общо 15 мг/литър; ПАВ 6 мг/литър; нефтопродукти 10 мг/литър; температура до 40оС и рН 6,5-8,5 и нормална експлоатационна поддръжка на изхода се гарантират стойности на оттичане БПК5 до 25мг/литър; ХПК до 80 мг/литър; НВ 25 мг/литър и всички останали под допустимите норми за II категория водоприемник.
Технологичният път на отпадната вода е следният: втичане в утаителната анаеробна част на ПСОВ, която същевременно служи като резервоар на свърхколичеството активирана кал. Тук се отделят седиментиращите се и плуващите замърсявания. В активационната част на ПСОВ механично пречистената вода по биологичен път се допречиства. От активационната част водата преминава в утаителната част, където става вторична седиментация на фини калови парчета, с последващо равномерно оттичане на пречистената вода. Сгъстената кал от долната част на резервоара за утаяване автоматично се връща отново в активиращата част. Частта на активирана кал от активиращия резервоар е свърхколичеството кал, което се прехвърля в резервоара за кал (първичен утаител). В зависимост от натоварването, отнемането на активирана кал от модулните пречиствателни станции става 1-2 пъти годишно, тъй като обемът на каловото стопанство е изчислен за престой на калта 150-180 дни.
Модулните пречиствателни станции се изработват от конструкционни полимери, като се инсталират вкопани в земята и в зависимост от условията могат да бъдат самоносеща конструкция или с конструкция за обетониране, когато има наличие на слаби почви, високи подпочвени води или се разполагат в места с преминаващи над тях превозни средства. При нужда могат да се монтират и в сутерен, мазе, помощно помещение на сградата, като таванът на същите трябва да е на минимално 1,8 м от капака на съоръжението.
На ползвателите се предават инструкции за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка, гаранционни карти и експлоатационни дневници. Доставката на поръчани съоръжения става в срок до 20 работни дани, а монтажът и пускът със 72-часова проба до 10 работни дни при строителна готовност на обекта.

Автор: инж. Д. Каразлатев, управител на фирма ”КОРОЗАКАРАТ
Закони Нормативна база Коментари