Вентилация на пасивна сграда.

Принципът за пасивните къщи се основава на концепцията за намаляване на инвестициите чрез енергийно ефективен дизайн на сградата.
14.04.2013
инж. Веселин Кленски, 0897 971 148
555
вентилация, инсталация, пасивна сграда, рекуператор, въздухонепропускливо
Варианти за вентилация в кухненската зона.
Източник: инж. Веселин Кленски

Принципът за пасивните къщи се основава на концепцията за намаляване на инвестициите чрез енергийно ефективен дизайн на сградата. Драстичното редуциране на енергийното потребление се постига, посредством солидна топлинна изолация, дограми с коефициент на топлопреминаване U<0,80W/m2K, енергоефективни ел.уреди от висок клас, използване на енергията от слънцето и земята. Много важен и задължителен компонент също е централната вентилация.


Изграждането на централна вентилационна система за пасивната сграда се налага по две основни причини. Първата причина е нуждата от пресен външен въздух и контролиране на влажността, което е важно, както за обитателите, така и за самата сграда, която поради завишеното изискване за въздухонепропускливост също има нужда да „диша”. Втората причина е, че една част от енергията за отопление и охлаждане през годината се изразходва за обработване на неконтролираното постъпване на външен въдух при проветряване, отваряне на дограми и инфилтрация на външен въздух.


Основна съставна част на вентилационната система е рекуператорът, който представлява вентилационно съоръжение, оборудвано най-общо със смукателен и нагнетателен вентилатор, въздушни филтри и разбира се високоефективен  топлообменник, постигащ над 80% оползотворяване на отпадната енергия на изхвърляния от сградата въздух. 


Вентилационната система трябва да обхване цялата сграда, разпределяйки въздуха по определена схема на действие за максимална ефективност.  


Ще разгледаме по-детайлно една вентилационна система в пасивна сграда и някой основни технически въпроси, които могат да възникнат при проектното решение.


Един важен и логичен въпрос е, предвид нищожната мощност, която ни е нужна за отопление/охлаждане, дали е възможно нужната топлина и студ за сградата да се достави изцяло с централната вентилационна инсталация, без да се използват локални единици в помещенията. В това отношение трябва да се знае нещо много важно, а именно, че когато искаме да стоплим или охладим едно помещения чрез въздух, може да се наложи да работим със значително по-голям дебит, от колкото е нужен по санитарно-битови изисквания за пасивни сгради. При завишаването на дебита на вентилацията трябва да сме на ясно, че не можем да надвишаваме максимално допустимата кратност от n=0.6-1, което всъщност е часовият дебит въздух, равен на 0.6 от брутния обема на сградата. Увеличаването на дебита въздух естествено води и до увеличаване на размерите на въздуховодите.


Вторият аспект при работа само с въздух засяга енергийният баланс, тъй като, когато завишаваме общия вентилационен дебит, постъпващ в помещенията, ние трябва да работим изцяло с пресен въздух, защото рециркулация в пасивни сгради не се допуска. Завишавайки пресния въздух, въпреки, че използваме високо ефективен рекуператор, се налага да обработим по-голямо количество въздух, чието температурно ниво в най-добрият случай е с 1:2 градуса по-ниско от това, което искаме да поддържаме в помещенията. Това предполага допълнителен разход на енергия през голяма част от годината. Темперирането на отделните помещения също е важен момент, на който трябва да се обърне внимание. Отоплението и охлаждане с централната вентилационна система не позволява поддържане на различни температури в помещянията и въпреки, че правилото за пасивните сгради е да се осигурят сравнително еднакви температурни нива в цялата сграда, не трябва да се пренебрегва нуждата на обитателите в определен момент да променят това. 


От друга страна в доста случаи можем да разчитаме на вентилалационния въздух да климатизира сградата, без да завишаваме неговият дебит. Това е приложимо най-вече, когато става въпрос за сравнително малки обекти, като също от значение е функционалното предназначение на помещенията и как са разположени в общия сграден обем. 


Важно предимство при избора на такъв тип комбинирана система се явява значително по-ниската цена за изграждането на цялата инсталация, осигуряваща едноврменно отоплението, охлаждането и пресен въздух по всички изисквания за пасивните сгради. Също така позволява освобождаване на повече инсталционни пространства, както и „дискретност”, изразяваща се в наличие единствено на вентилационни решетки в помещенията.


Друг интересен въпрос, е как трябва да подходим към вентилирането на кухненската топла зона, предимно в жилищните помещения. Изсмукваният въздух над съоръженията за готвене не може да се прекарва през рекуператора, защото съдържа мазни компоненти, които могат сериозно да увредят неговият топлообменник, филтър и вентилатор. Разбира се в пасивните сгради се използват кухненски смукатели, както в обикновените жилища, но такива, които не изхвърлят замърсения въздух навън, а го пречистват и той отново постъпва в помещението, без да е нужно да се компенсира с пресен такъв. За целта смукателите са снабдени с няколко вида филтри, като най-важният от тях е този с активен въглен, който задържа миризмите и всички органични съединения. Естествено може да се използва и стандартен смукател, изхвърлящ въздуха директно навън, работещ с периодично действие, но не е препоръчително. Ако все пак се наложи инсталирането на стандартен смукател, то задължително трябва да се постави клапа на изхвърлящия въздуховод, която да се отваря единствено при работа на смукателя. Клапата се поставя извън термалната обвивка на сградата, непосредствено след топлоизолацията, така че да се предотврати възникване на термомост по въздуховодната тръба на смукателя. 


В заключение е важно да се отбележи, че вентилационната инсталация е изключително важна за пасивната сграда, както за постигането на оптимален комфорт на обитателите така и за постигане на важното условие – максималният разход за отопление, охлаждане и вентилация да не превишава стойността от 15kWh/m2 за година. В същото време тя може да се използва пълноценно, в дадени случаи, за отопление и охлаждане, като се имат предвид до тук отбелязаните предимства и недостатъци. Това е важно при първоначалния анализ за възможностите и системните решения за конкретната сграда, тъй като може да намали инвестиционните разходи и да позволи един съвременен вътрешен дизайн.


Забележка: Схемите могат да бъдат видяни по- ясно в приложените файлове към сатията

Автор: инж. Веселин Кленски, 0897 971 148
Закони Нормативна база Коментари