Вентилационната система – белият дроб на пасивната къща.

Много често, когато се говори за пасивни сгради, не се обръща внимание на вентилационната система, без която всъщност една пасивна сграда не може да съществува. Ще питате защо?
14.04.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща България ЕООД
517
пасивна сграда, вентилационна систем, рекуператор, Пасивна Къща Българи, вентилация с рекупер
Принцип на крос вентилацията.
Източник: Пасивна Къща България ЕООД

Пасивната сграда е концепция, която се основава на силно редуциране на енергията за отопление, като практически в нея не се изгражда активна отоплителна система. Това се постига с много добра изолация, качествени дограми, добра херметизация на сградната обвивка, избягването на термомостовете и ... на вентилация с рекуперация на топлина (използва се пасивното отдаване на топлината на отработения въздух към входящия въздух). 

Много често, когато се говори за пасивни сгради, не се обръща внимание на вентилационната система, без която всъщност една пасивна сграда не може да съществува. Ще питате защо?
 Защото, когато изолирате една сграда с 25 см изолация, когато я запечатате по такъв начин, че да постигнете въздухообмен по-нисък от 0.6 h (необходимо е за да съхраните акумулираната топлина в помещенията), при тест с диференциално налягане от 50 Ра, то Вие спирате достъпа на пресен въздух, което ще доведе до:

1.     Повишаване на концентрацията на въглероден диоксид  и рязко намаляване на концентрацията на кислород  до нива, които са извън нормите, което от своя страна ще доведе до дискомфорт, умора, главоболие, депресия и редица други негативни последствия.

2.    Повишаване на относителната влажност в помещенията, до нива в които се развиват опасни за здравето спори и мухъли, което от своя стана води до развитие на белодробни заболявания и алергии.

Дори в сграда със суперизолация, като пасивните сгради, при липса на вентилация, през зимата се създават условия за развитие на спори и образуване на мухъли, поради насищането на въздуха с влага от вътрешните източници на влага(растения, пране, готвене, сушене, дишане и т.н.).
Единственото решение на тези проблеми е вентилационна система.
Какво е особеното на вентилационната система в една пасивна сграда. Преди всичко е немислимо да се ползва вентилационна система без рекуперация на топлината, защото това ще доведе до огромни топлинни загуби, а както знаем именно ограничаването  на топлинните загуби и максималното оползотворяване на всички енергийни източници в сградната обвивка са в основата на концепцията за пасивната сграда.

При изграждането на вентилационната система на една пасивна сграда трябва да се спазват две основни правила:

1.    Използват се рекуператори, които трябва да имат  ефективност на топлинна рекуперация над 75%, при ел. ефективност 0.45 Wh/m³ за вентилаторите и контролера.

2.    Прилага се принципа на крос вентилацията, т.е. подава се пресен въздух в обитаемите помещения (дневни, спални, дестки стаи, кабинети, учебни зали и т.н.), който преминава през трансферните помещения (коридори) и вече отработения въздух се извлича от помещенията с повишена влажност и концентрация на миризми, като кухни, бани, тоалетни, складове и др

Не е случаен фактът, че при сертификацията на една пасивна сграда се отделя специално внимание на нейната вентилационна система. Без правилно проектирана и изпълнена вентилационна система, ние ще нарушим силно комфорта в нашата пасивна сграда, ще надхвърлим стандарта за енергийната  консумация за отопление и ще увеличим инвестицонните разходи за изпълнението й, т.е. ще нарушим 3 от основните изисквания за една пасивна сграда – комфорт, пасивно отопление и рентабилност.

Именно затова, ако кажем, че сградната обвивка е тялото на нашата сграда, то вентилационната система е нейния бял дроб, а сърцето й – това е нашето желание и любов, с което ние я проектираме, строим и обитаваме.

Закони Нормативна база Коментари