Българска Асоциация за Изолации в Строителството - ПОКАНА

БАИС ще проведе на 25 февруари 2016 г. СЕМИНАР на тема:
07.02.2016
БАИС
241
БАИС, семинар, норманивна уредба, МРРБ
БЪЛГАРСКАТА АСЦОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)
Източник: БАИС

БЪЛГАРСКАТА АСЦОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) ще проведе на 25 февруари 2016 г. семинар на тема:"Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие. Национални изисквания за строителните продукти"

ВАЖНО:
Нов момент в изискванията към строителните продукти е обнародваната Заповед №РД-02-14-1329 от 03 декември 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителните продукти в строежите, която ще бъде представена на семинара

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. София, УАСГ, корпус „Б”, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет
ЛЕКТОР: Кристина Цалова, началник отдел "Оценяване на съответствието", МРРБ
ПРОГРАМА:
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 08:30-09:00 ч.
Начало: 09:00 ч.
Кафе пауза: 10:30 – 11:00 ч.
Край: 12:30 ч.

Желаещите да изпратят попълнена регистрационна карта и копие от платежно нареждане на: info.bais@bais-bg.com; bais.bg@gmail.com до  23 февруари 2016 г. Таксата за участие е 50,00 лв. без ДДС

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Оксана Генадиева, Главен секретар на БАИС,
тел: 02/963 10 71; 088 637 2236

Автор: БАИС
Закони Нормативна база Коментари