Архитектурно-строителни прийоми за пасивно използване на слънчевата енергия

Характерната функционална обвързаност на архитектурно-планировъчното  решение на сградата с двора, улицата и с цялостната градоустройствена структура на селището, говори за поредица от строителни методи и  правила, които местният майстор е познавал и творчески прилагал.
15.07.2006
Арх. Росен Савов
626
къща, сграда, пасивна къща, архитектура, възрожденска, традиции


Арх. Росен Савов е член на областния съвет по енергийна ефективност на област София, автор на “Наръчник по топлотехническа ефективност”. Лектор по енергиина ефективност към архитектурния факултет на УАСГ,
председател на творческата секция “Архитектура и енергия” съм САБ.


“Строителството е възникнало като всяка писменост. В началото то било азбука... По-късно започнали да съставят цели слова... Най-накрая започнали да създават книги... За да се разгърне, символът се нуждаел от сградата. Тогава, успоредно с развитието на човешката мисъл, започнало да се развива и строителството; то се превърнало в хилядоглав, хилядорък великан и заключило неуловимо крехката символика във видима, осезаемо безсмъртна форма... Основната идея се съдържала не само в същността на сградите, но и в техните форми. И не само формата на зданията, но и мястото, на което се издигали, разкривало идеята, вложена и внушавана от тях... Великите архитектурни творби, както и високите планини - са рожби на вековете.” 
Виктор Юго

Българската възрожденска архитектура, като рожба на многовековен съзидателен градеж, пленява днес със своята същност и форма.
Характерната функционална обвързаност на архитектурно-планировъчното  решение на сградата с двора, улицата и с цялостната градоустройствена структура на селището, говори за поредица от строителни методи и  правила, които местният майстор е познавал и творчески прилагал.

Естествено не всички строителни  похвати, използвани през годините в различните области, открити  благодарение на практическия опит и на интуицията на местния майстор, се осмислят добре и влизат трайно в бъдещите строителни традици.

с. Стоилово, Малкотърновско
1. Чардак, 2. Вкъщи, 3. Задна къща, 4. Килер, 5. Стобор, 6. Клозет


В нашето архитектурно наследство при изграждането на жизнената среда са прилагани редица принципи и начини на строителство, използвани не само за да се коригира и смекчи въздействието на суровите  природоклиматични условия, а и да се улови и оползотвори енергията от слънчева  радиация, както и да се увеличи способността  на сградата да я съхрани за по-дълъг период от време. 


 


С.Якоруда, Разложко Къката на братя Лулеви - Ветробранна ниша или помещение
 
От обемно-градоустройствена  позиция може да се отбележи, че:


  • с разполагането на селищата по южните склонове е налице едно добро ослънчаване през цялата година;
  • ситуирането на селищата сред висока дървесна растителност осигурява  първо ветрозащитата им, и второ - при наличието на широколистни дървета  условия за проникване на слънчевите лъчи дълбоко в жилищата през зимата  и възможност за предпазване  от прегряване през лятото;
  • изграждането на една улична мрежа, следваща хоризонталите на терена,  често твърде живописно, с много чупки, различни по форма и размер  уширения и задънени улици, представлява също своеобразна ветрова  преграда, която може да намали скоростта на вятъра и да промени посоката му;
     

Малко Търново - Къща от XIX в.
1. Салон, 2. Вкъщи, 3. Килер, 4. Стобор


В хълмистите, полупланински и планински райони, дворовете са по-малки, с неправилни очертания и раздвижена повърхност, и възрожденският строител по един феноминален начин е съчетал благоприятното изложение на къщата, формираща лицето на улицата, със самата улична мрежа, следваща хоризонталите на терена (понякога взаимнопротивопоставящи се компоненти), а именно чрез възсядане на каменната ограда, следваща направлението на улицата, и завъртане на етажа в благоприятна посока. По този начин, отчитайки даденостите на терена и природно-климатичните особености на района при използването на ясна функционална и конструктивна планова схема, се формира един самобитен елемент (триъгълен еркер), посредством който се създава впечатляващ архитектурен образ.

Копривщица, Джоголановата къща
1. Чардак, 2. Пруст, 3. Вкъщи, 4 и 5. Кьошк, 7. Килер


В архитектурно-планировъчните решения има зониране на помощните  помещения  килер, изба, мивник, баня и клозет  в северната или  наветрената страна на къщата. Главните отворени и затворени жилищни  помещения се ориентират към най-благоприятното за нашите климатични  условия изложение юг с малки отклонения на изток и по-рядко на запад. 

Често пъти стоборът в странджанската къща обикаля от трите страни(къщите на Г. Георгиев и на Златка Тъпчева в с.Бяла вода) и изпълнява не  само функционални задачи, а служи и като въздушна изолация на стените.  Прустът - напълно затворено помещение с преходно и стопанско  предназначение, служи и за изолация от вятър и студ . Като белег на  търсен по-голям комфорт в планинските райони на страната се появява  ветробранната ниша или напълно затворена ветробранно преддверие между жилищните помещения “къщи” и соба, и чардака. При вътрешното  оформяне на пространствата кътът за работа и спане се повдига с по-нисък или по-висок одър, за да бъде изолиран от студения въэдух,  проникващ под праговете на вратите.

Белоградчик, Пановата къща он втората половина на XIX в.
1. Чардак, 2. Вкъщи, 3. Соба, 4. Одая 5. Килер, 6. Баня, 7. Мивник, 8. Клозет


От строително-конструктивна позиция трябва да се отбележи, че във  възрожденската къща масивните външни носещи стени се изграждат към  неблагоприятните изложения. Вътрешните стени, общи за две или повече  стаи, на които се долепят огнището и зиданата “соба” са също масивни и  акумулират топлината. Известни са къщи с две и повече огнища.

с. Кости, Мичуринско, Братска къща
1. Чардак, 2. Стобор, 3. коридор, 4. Вкъщи, 5. Килер 6. Хамбар

Етро поле, Хаджигригоровата къща
1.Чардак, 2. Вкъщи, 3. Соба, 4, 5. Стаи, 6. Мивник, 7.Килер, 8. Баня, 9,10. Кьошк


Интересни са характерните за Тревненската къща “ъглови” прозорци, получени при  скосяване на правия ъгъл между външни  стени  на собата, с което се избягват зоните с най-голямо охлаждане  и  се подобрява топлинният комфорт в стаите. Подобна топлотехническа  оценка има и фактът, че в ъглите на външните масивни  тухлени стени  (къщата на д-р Чолаков, Пловдив) са вградени дебели дъбови стълбове,  макар че това е направено от земетръсни съображения. Известни са  “уземните” къщи, разпространени в Дунавската равнина и Добруджа  (области, характерни със силни зимни ветрове), които използват по един  ефикасен начин геотермалната енергия и предпазват много по-добре от  студа отколкото наземните колиби и “плетарки”.


Копривщица, Торомановата къща
1. Чардак, 2. пруст, 3. Вкъщи, 4. Килер, 5. Стая, 6. Кьошк, 7. Килер

 

Автор: Арх. Росен Савов
Закони Нормативна база Коментари