армировка

Под „груб строеж” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение.

Необятност от чувства, инстинкт и интелект-талант. Ирена Прoфирова е избрала пътя на красивото, цветовете и формите.

Закони Нормативна база Коментари