АРАС – Асоциация на работещите по алпийски способ

Интервю с Кирил Деянов - председател на асоциацията
17.11.2009
Дияна Кинова
770
топлоизолиране, алпийски, способ, А.Р.А.С.
Източник: http://www.aras.bg

- Г-н Деянов, какви са целите на вашата асоциация и кое порoди  необходимостта от създаването й?

Основната цел на АРАС е да подготви квалифицирани специалисти за работа по методите на индустриалния алпийски способ. Нашата основна задача, през първите три години от създаването на асоциацията, бе да се разработят правила за безопасно упражняване на професията и да се съгласуват с всички български и европейски стандарти. През 2004 г. бяха завършени и отпечатани двата основни документа, регламентиращи нашата дейност – “Ръководство за безопасна работа на височина по алпийски способ” и “Основни изисквания за квалификация на персонала, работещ по алпийски способ”. От началото на 2005 г. провеждаме специализирано обучение по тези правила. Всеки специалист, преминал успешно обучението, получава квалификационна карта, в съответствие с постигнатото по време на обучението ниво, което е разделено на три степени. Хората, които упражняват тази професия от години, могат да кандидатстват директно за трето ниво, докато начинаещите започват от първо.

 

През 80 – те години работата по алпийски способ беше основно препитание за хора, занимаващи се активно с алпинизъм и пещернячество.След 1990 година, притиснати от финансовата ситуация към тази професия се насочиха голям кръг от хора без никаква квалификация.През последните две години изпълнението на топлоизолационни системи привлече много момчета без никаква подготовка да се заемат с тази работа.Всичко това създава предпоставки за сериозни инциденти, каквито вече не липсват. Именно зачестилите инциденти, включително и такива със смъртни случаи, бяха кон-кретния повод за създаването на нашата асоциация.

- Темата на броя на списанието е топлоизолиране на фасади. При повечето случаи топлоизолирането се поръчва за вече съществуващи сгради и в големия процент от случаите монтажът се осъществява от алпинисти. Чула съм, че енергийното саниране трябва да се осъществява на скеле и не може да се работи на въже. Вярно ли е това?


Този въпрос е свързан пряко с квалификацията на хората, работещи по методите на ИАС (индустриален алпийски способ). Както вече споменах в повечето случаи такава липсва. За техниците, преминали обучение при нас, не съществува проблем да изпълняват качествено топлоизолационни системи, ползвайки ИАС.

- Кой има квалификацията да работи саниране по алпийски способ? Как гражданите могат да индентифицират членовете на асоциацията?

Членуващите в нашата асоциация фирми имат необходимия квалифициран персонал да се заемат с тази задача. Искам да подчертая, че в асоциацията могат да членуват само лица, регистрирани по търговския закон.В настоящия момент повечето лица, упражняващи тази професия нямат никаква регистрация, не плащат данъци и на практика развиват една чисто криминална дейност.Смятам, че е време държавата чрез своите органи да обърне сериозно внимание на този проблем.
Всички фирми, членуващи в нашата асоциация, които са изпълнили условията на нашите правилници получават удостоверение за пълноправно членство, което се презаверява всяка година.Техниците  по алпийски способ, преминали обучение при нас, получават удостоверение за квалификация за съответната степен, която е валидна три години. Всеки техник притежава и работна книжка, в която работодателят вписва работния му опит. За различните нива на квалификация се изискват определен брой работни часове, за да бъде подновено удостоверението. В случай, че в края на третата година работният опит е недостатъчен, техникът трябва да премине нов курс на обучение.
- В повечето случаи клиентите отварят някой вестник с обяви и наемат от там майсторите. Вече масово се забелязват грешно монтирани фасадни изолации, още повече случаи, в които изолацията не отговаря на стандартите. Как може да се предпазим от майстори “ментета”?

В повечето случаи наетите от обяви във вестниците “майстори”използват за връзка с клиентите GSM карти с предплатени импулси. След приключването на няколко обекта картата се заменя с нова и “майсторите” стават абсолютно неоткриваеми. С това въпросът за гаранцията на извършените от тях услуги се изчерпва.Моят съвет към гражданите е да се обръщат към фирми, специализирани в тази област и да изискват от тях сключването на договор за изпълнението на съответните строителни работи.В договора подробно могат да бъдат описани точния вид и количество на материалите, с които ще се работи, както и предлаганата технология, която трябва да е съгласувана с техническо лице. Не забравяйте да поискате от изпълнителя да запише в договора всички гаранционни условия. В случай, че ви откажат сключването на договор, значи че имате работа със 100 % представител на сивата икономика или с така наречените “ майстори”. Съществува мнението, че всички тези незаконни участници на пазара предлагат по-ниски цени поради факта, че не плащат данъци. В действителност това съвсем не е така, защото сериозните фирми получават значителни отстъпки от производителите и вносителите на материали, докато “майсторите” ще закупят материалите от най- близкия до обекта строителен магазин на много по-висока цена.


- Силно се надявам, че много такива работници ще прочетат тази тема в списанието. Въпреки, че четящите майстори се броят на пръсти. Какво ще препоръчаме на всеки, който иска да стане член на вашата асоциация?

Както вече казах, в нашата асоциация може да членува всеки, който е регистриран по търговския закон. Препоръчвам на фирмите, които извършват дейности по ИАС да се свържат с нас за повече подробности относно квалификацията на техните работници. Искам да припомня на работодателите, че носят отговорност за квалификацията на персонала и в случаите, когато наемат техници по ИАС без необходимата квалификация подлагат и тях, и себе си на голям риск.

Закони Нормативна база Коментари