Търси

Озеленени скатни покриви - системни решения

Целта на всички системни решения е да решат специфичните проблеми при озеленяването на наклонените покриви

Сн.1- Floraset® FS 75; Сн.2- Schubfix LF 300

Сн.1- Floraset® FS 75; Сн.2- Schubfix LF 300 Автор / Източник: ZinCo

Растителност от сукулентни видове- снимка 3.

Растителност от сукулентни видове- снимка 3. Автор / Източник: ZinCo

 Полегати покриви- конструкция, снимка 4

Полегати покриви- конструкция, снимка 4 Автор / Източник: ZinCo

сн.5 Полагане на Georaster; сн.6- скатове с различно изложен

сн.5 Полагане на Georaster; сн.6- скатове с различно изложен Автор / Източник: ZinCo

Стръмни покриви- конструкция- снимка 7.

Стръмни покриви- конструкция- снимка 7. Автор / Източник: ZinCo

Укрепване тип Т- снимка 8; Укрепване тип S -снимка 9

Укрепване тип Т- снимка 8; Укрепване тип S -снимка 9 Автор / Източник: Optigrün

Покрив с цилиндрична повърхнина- снимка 10

Покрив с цилиндрична повърхнина- снимка 10 Автор / Източник: Optigrün

Покрив със сферична повърхнина- снимка 11

Покрив със сферична повърхнина- снимка 11 Автор / Източник: Optigrün

Укрепване тип N  - снимка 12

Укрепване тип N - снимка 12 Автор / Източник: Optigrün

Противохлъзгащи елементи- снимка 13

Противохлъзгащи елементи- снимка 13 Автор / Източник: Optigrün

Схематичен разрез през конструкцията- снимка 14

Схематичен разрез през конструкцията- снимка 14 Автор / Източник: Optigrün

Система 1- снимка15; Система 2- снимка 16

Система 1- снимка15; Система 2- снимка 16 Автор / Източник: Bauder

Озеленяване чрез засаждане - снимка 17

Озеленяване чрез засаждане - снимка 17 Автор / Източник: Bauder

Озеленяване с резници и семена- снимка 18

Озеленяване с резници и семена- снимка 18 Автор / Източник: Bauder

Система Platon - снимка 19

Система Platon - снимка 19 Автор / Източник: Isola

Елемент SSE- снимка 20

Елемент SSE- снимка 20 Автор / Източник: DAKU

Озеленяване DAKU - снимка 21

Озеленяване DAKU - снимка 21 Автор / Източник: DAKU

Озеленяване DAKU - снимка 22

Озеленяване DAKU - снимка 22 Автор / Източник: DAKU

PREV NEXT

В тази статия ще бъдат разгледани някои решения за озеленяване на скатни покриви от водещи в бранша производители.
Решенията са системни, тъй като представляват цялостни и комплексни разработки, включващи всички компоненти на покривното озеленяване, при това разглеждани в тяхната взаимна обвързаност.

Целта на всички системни решения е да решат специфичните проблеми при озеленяването на наклонените покриви, свързани с опасността от свличане и ерозия на субстрата, бързото оттичане на водата и недостатъчното й задържане, ветровото натоварване и инсолацията съобразно изложението. Счита се, че тази специфика се проявява при наклон, по- голям от 10º (~18%). До тази стойност е в сила проблематиката на плоските озеленени покриви.

Фирма ZinCo е разработила отделни системи за озеленяване на полегати и стръмни покриви. 

Полегатите покриви обхващат интервала от 10º (~18%) до 25º (~47%). В основата на системата лежи използването на патентования дренажен елемент Floraset® FS 75- снимка 1. Той е изпълнен от EPS, като специалното оформление на долната и горната  повърхност осигурява дренажната му функция, същевременно акумулирането на вода- 20л/м2, както и надеждното задържане на субстрата. Перфорацията на елементите гарантира аерацията на субстрата, като с това елиминира възможността за загниване на корените. Поемането на тежестта от конструкцията в зоната на капчука се осигурява от завършващ профил, монтиран към носещ елемент от неръждаема стомана Schubfix LF 300- снимка 2. При наклон, по- голям от 20º (~36%) или относително дълъг скат носещите елементи се разполагат и в площта на ската, с което допълнително се укрепват дренажните елементи.

В системата влиза минерално- органичен субстрат за екстензивно озеленяване с дебелина 7- 10 см. С цел осигуряването на субстрата срещу ерозия- при наклони над 15º (~27%) или при голямо ветрово натоварване в него се влага едра мрежа от юта.

Растителността е представена от сукулентни, луковични, полски треви и цветя-  снимка 3. Тя може да се положи както чрез засаждане на единични растения, така и като предварително отгледани вегетационни килими. Вторият вариант е препоръчителен при по- големи наклони.

Конструкцията на озеленяването е илюстрирана на снимка 4.

Стръмните покриви са с наклон по- голям от 25º (~47%). Системата за тяхното озеленяване е на базата на укрепващия субстрата елемент Georaster®- също патентован. Той е произведен от рециклиран HDPE (полиетилен висока плътност) и се отличава с изключително добри якостни качества. След сглобяването на отделните елементи един към друг се получава решетка, способна да поеме и разпредели сериозното натоварване от конструкцията на озеленяването- снимка 5. Тук също се предвижда устройване на завършващ елемент при капчука, както и допълнително укрепване в ската.

Субстратът е изцяло минерален, с висока структурна стабилност и голяма влагоемност. Полага се с покритие от един см над елементите Georaster®. Поради бързото оттичане на водата от покрива е необходимо включването в системата на допълнително напояване.

Прилаганата растителност при стръмни покриви се състои преди всичко от  сукулентни растения. Към тях могат да се добавят полски треви и луковични видове. Изборът и участието на отделните растителни видове са строго зависими от изложението на скатовете- снимка 6.

Схематичен разрез през конструкцията е показан на снимка 7.

Фирма Optigrün предлага различни системи за озеленяване на скатни покриви, диференцирани както според видовия състав на растителността, така и според наклона на покрива. При наклон в интервала 5º (~9%) до 15º (~27%) не се налага допълнително осигуряване на субстрата срещу свличане. При по- големи наклони- 15º (~27%) ÷ 45º (100%) това е наложително, като укрепването на субстрата се осъществява по два начина- чрез линейни елементи (тип Т) или чрез мрежа и противохлъзгащи прагове (тип N). И двете системи са патентовани.

Укрепването с линейни елементи (тип Т) се прилага при равнинни покривни скатове. По наклона се разполагат носещи елементи през 100 см, фиксирани при капчука в алуминиеви профили, а между тях- хоризонтално- се монтират прагови профили на разстояние 25 ÷ 100 см, събразно наклона- снимка 8. Двете фамилии профили са от  рециклиран HDPE, с височина 80 мм. Разновидност на описаното решение е тип S, показано на снимка 9. Много ефективно е при озеленяване на едноскатни покриви. Тук наклонените профили са заместени от въжета от неръждаема стомана, напрегнати между долния и горния край на ската.

Укрепването с мрежа и противохлъзгащи прагове (тип N)  е приложимо при равнинни, но e особено подходящо при  покриви с единична или двойна кривина-  снимки 10, 11. В този вариант основната носеща функция се поема от мрежата от PET (полиетилен терефталат), фиксирана към билото или положена непрекъснато при покрив с цилиндрична форма- снимка 12. Към нея се окачват противохлъзгащи елементи от ABS (акрилнитрил бутадиен стирол) с височина 60 мм- снимка 13. Тяхната дъговидна форма благоприятства поемането на товара от субстрата, като същевременно е адаптивна към всяка  конфигурация на покрива. Оригиналното в решението е разпределянето на товара върху цялата площ на покрива и с това освобождаването на капчука от носеща функция.

Прилаганите субстрати са на минерална основа, структурно стабилни, с голям процент въздушни пори и висока абсорбционна способност.

Преобладаващата растителност е сукуленти, мъхове, тревисти видове, алпийски билки и подправки. Композицията на микса е в зависимост от наклона, ориентацията и конкретните климатични дадености. Като оптимално се приема полагането й като преварително отгледани вегетационни килими- снимка 14.

Фирма Bauder разполага с две базисни системи за озеленяване на скатни покриви, класифицирани според наклона.

При малки наклони- 5º (~9%) до 15º (~27%) се прилага система 1. Тя се базира на дренажния елемент WSP 50, висок 50 мм, произведен от плътен EPS. Двупосочното оребряване осигурява субстрата от свличане и ерозия, същевременно формира резервоари за вода- снимка 15.

За по- големи наклони- 15º (~27%) ÷ 25º (~47%) е предназначена система 2. В нея е включен дренажния елемент WSP 75, висок 75 мм, както и допълнителна скара от летви през 60 см в двете посоки.- снимка 16

И в двата случая субстратът е изцяло минерален, положен в слой с височина 8 см над дренажния елемент.

Растителността се подбира от фирмена дендрологична листа за екстензивно озеленяване, като полагането е чрез засаждане на готови растения или чрез резници и семена- снимки 17, 18.

Фирма Isola е сред най- старите фирми- производители на продукти за озеленяване на скатни покриви. Норвежката традиция (виж също брой 6) се интерпретира вече повече от 40 години в конструкцията на озеленените скатни покриви. В основата на системата  Platon е дренажната мембрана със същото име, произведена от HDPE с височина 25 и 40 мм. Тя е  първия в класа си продукт, инспирирал разработката на сходни такива от други производители. Специалното щамповане на мембраната позволява резервирането на достатъчно количество неусвоена вода. Отделните листове се полагат със застъпване 15- 50 см (в зависимост от наклона)- снимка 19. Субстратът се предвижда с дебелина мин. 15 см, като се препоръчва при по- голям наклон или дълги скатове армирането му с 3d мрежи.

Фирма DAKU лансира на пазара решение на основата на елемента SSE- 58 мм висок, с двупосочно оребряване през 95 мм- снимка 20. Изработен от HDPE, елементът е със забележителни якостни характеристики, позволяващи озеленяване при наклони до 45º (100%)- снимки 21 и 22.

Към тези фирми се нареждат още Onduline и Eternit, предлагащи възможности за озеленяване на покриви с покривка от вълнообразни материали.

Представените решения демонстрират технологичните възможности за озеленяването и на скатни покриви. За съжаление в България тази тематика е отнесена в неясното бъдеще.

В следващия брой ще бъде разгледана синергията на покривното озеленяване и фотоволтаичната техника.

Литература:

1. Systeme und Komponenten für Dachlandschaften. Gesamtkatalog 2012,
ZinCo GmbH, 2012
2. Systeme für begrünte Schrägdächer, ZinCo GmbH, 2012
3. http://www.zinco.de/planungsportal/cad-dokumente/index.php#
4. http://www.optigruen.de
5. http://www.bauder.de
6. http://www.isola.com
7. http://www.daku.de

АРГО СТУДИО ООД
1619 София,
ул. Любляна 63. ап..10
тел../факс: 02/8576590
мобилен: 0888354074
e-mail: rumen@argobg.com

Автор: арх. Румен Грънчаров

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори