Търси

Общи условия за използване на интернет страниците

на Ди енд Ди консулт ЕООД


Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайта. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ди енд Ди консулт ЕООД, Булстат 200257712, Иден. номер BG200257712 , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането)на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

1. Общи разпоредби

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ди енд Ди консулт ЕООД.
При добавяне на мнение/коментар в сайта, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за коментиране. Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.


2
. Основни понятия

В настоящите Общи условия изброените понятия, които са използвани имат следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта,
- участие в коментирането на статиите на сайта,
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която   дава възможност за добавяне на коментари към статиите, публикувани в списанието, от името на регистрирания потребител
- получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Ди енд Ди консулт ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.


3. Услуги, изискващи регистрация


Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

Услугите са:
- Възможност за публикуване коментари от страна на потребителя;
- Коментирането под статии изисква потребителят да се спазва Правилата за коментиране.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Задължавате се във Вашия профил да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.


4. Условия за обслужване


С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на сайта, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва Общите условия. Те могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. Потребителят е задължен при използване на услугите да спазва Общите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и Международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.


5. Задължения на потрбителя


Предоставяне на пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма. При нужда да внася промени в предварително предоставената информация с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

Всеки потребител получава желаните от него потребителско име и парола и достъп до всички услуги на сайта, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Ди енд Ди консулт ЕООД за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите(Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им.

Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


6. Прекратяване на достъп


Ди енд Ди консулт ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Ди енд Ди консулт ЕООД, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от потребителя, нарушава действащото Законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Ди енд Ди консулт ЕООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.


7. Авторски права


Всички права върху съдържанията, включени в сайта са запазени. Ползване на съдържания или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на Ди енд Ди консулт ЕООД. Нерегламентираното ползване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.


8. Конфиденциалност


Ди енд Ди консулт ЕООД е регистрирана като оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Общите условия уреждат отношенията между Ди енд Ди консулт ЕООД  и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава сайта на  Ди енд Ди консулт ЕООД  във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез сайта, собственост на на  Ди енд Ди консулт ЕООД  .

Ди енд Ди консулт ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите Общи условия, регистрираните потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани по електронен път, в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Ди енд Ди консулт ЕООД.  Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.

Ди енд Ди консулт ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Ди енд Ди консулт ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

9. Органичаване на отговорността
Ди енд Ди консулт ЕООД  се старае да поддържа на сайта си вярна,  точна и актуална  информация, като не гарантира, че не са възможни пропуски и грешки.

Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ди енд Ди консулт ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Ди енд Ди консулт ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за изразените мнения на участници при коментиране на статиите, публикувани в сайта.

10. Промени

Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 24.02.2012 г.
На сайта на ka6tata.com

затвори