Търси

С изглед към Айфеловата кула / Overlooking the Eiffel Tower

Изгледът към Айфеловата кула директно на отсрещния бряг е била вдъхновението за голяма част от интериорните елементи в проекта на студио ARRCC за обновяването му.

Изгледът към Айфеловата кула е   вдъхновение за интериорните елементи

Изгледът към Айфеловата кула е вдъхновение за интериорните елементи Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Във фоайето се акцентира върху високите тавани.

Във фоайето се акцентира върху високите тавани. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Таванът във фоайето

Таванът във фоайето Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

От фоайето се влиза директно в обширна дневна зона с отворен план

От фоайето се влиза директно в обширна дневна зона с отворен план Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Стените са заети от масивна дървена ламперия с вградени мебели за съхранение

Стените са заети от масивна дървена ламперия с вградени мебели за съхранение Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Вратата към основната спалня е скрита в облицовката зад масата за хранене.

Вратата към основната спалня е скрита в облицовката зад масата за хранене. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Ромбоидните елементи на цветните стъкла хармонизират с дизайна на тавана

Ромбоидните елементи на цветните стъкла хармонизират с дизайна на тавана Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Елементите на цветните стъкла отразяват структурата на Айфеловата кула

Елементите на цветните стъкла отразяват структурата на Айфеловата кула Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Направените по поръчка пана(вдясно) скриват радиаторите.

Направените по поръчка пана(вдясно) скриват радиаторите. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Огледалните пана на стената зад меката мебел я отразяват цялостно

Огледалните пана на стената зад меката мебел я отразяват цялостно Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Масивна дървена ламперия с вградени мебели за съхранение и библиотека

Масивна дървена ламперия с вградени мебели за съхранение и библиотека Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Огромните прозорци осигуряват перфектен изглед към Айфеловата кула.

Огромните прозорци осигуряват перфектен изглед към Айфеловата кула. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Част от дневната и детайл от възстановената камина.

Част от дневната и детайл от възстановената камина. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Елемент от библиотеката в дневната.

Елемент от библиотеката в дневната. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Една от баните и детайл от мивката.

Една от баните и детайл от мивката. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

В основната спалня тавана е с красиви орнаменти и вградено осветление.

В основната спалня тавана е с красиви орнаменти и вградено осветление. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Банята към основната спалня е в контрастни черно-бели цветове

Банята към основната спалня е в контрастни черно-бели цветове Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Една от спалните.  Детайл от обшивката на стените.

Една от спалните. Детайл от обшивката на стените. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Една от баните.

Една от баните. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Третата спалня. Повтарящ се елемент от таваните в жилището.

Третата спалня. Повтарящ се елемент от таваните в жилището. Автор / Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

PREV NEXT

Име на проекта: Изглед към Айфеловата кула
Местоположение:  Париж, Франция
Интериорен дизайн: ARRCC
Колектив за проекта: Michele Rhoda, Mark Rielly, Vanessa Canon, Danie du Toit

Архитект: Anne Molfessis
Произведения на изкуството: Andrzej Urbanski, Everard Read CIRCA Gallery
Фотограф: ©Aldo Paredes

Това жилище вероятно би било проект-мечта за всеки интериорен дизайнер и архитект - апартамент с три спални, разположен на четвъртия етаж на сграда, гледаща към северния бряг на Сена. Изгледът към Айфеловата кула директно на отсрещния бряг е била  вдъхновението за голяма част от интериорните елементи в проекта на студио ARRCC за обновяването му, в който те са успяли да постигнат трудния баланс между модерен и класически френски стил.

Съществуващите дадености като тесни коридори и високи тавани са предизвикателствата, които определят цялостната посока на проектиране. Дизайнерите решават да акцентират върху високите тавани, за да успеят да обхванат максимално красивите изгледи и същевременно така да уловят повече от дневната светлина. Резултатът е едно спокойно и запомнящо се модерно пространство, в което грандиозната парижка атмосфера заема централно място, а умните усъвършенствания на съществуващата архитектура добавят чар и характер.

От фоайето се влиза директно в обширна дневна зона с отворен план, включваща кухня, кът за хранене и салон. Голяма част от стените са заети от масивна дървена ламперия с вградени мебели за съхранение и библиотека, и преливаща неусетно в кухнята. Вратата към основната спалня също е умело скрита в облицовката зад масата за хранене.

Ромбоидните елементи на цветните стъкла в кухнята хармонизират с дизайна на тавана и отразяват структурата на Айфеловата кула, докато направените по поръчка пана, скриващи радиаторите, повтарят рибената кост на паркета.

В зоната за хранене множество огледала, вградени в дървените панели и заемащи голяма площ от стените отразяват различни аспекти на интериорното пространство като същевременно увеличават усещането за простор и светлина.

Същите елементи продължават и в зоната за сядане в дневната, която с огромните си прозорци осигурява перфектен изглед към Айфеловата кула. Огледалните пана на стената зад меката мебел я отразяват цялостно и позволяват тя да се вижда и от другите части на дневната. Масичките за кафе с мраморени плотове повтарят абстрактните геометрични форми на декорацията на стената над камината. А малките сервизни масички с основа от опушено стъкло са на дизайнера Себастиан Херкнер и по някакъв начин обобщават цялостната концепция на дизайнерите на интериора да обединят в хармонично цяло класическите елементи на сградата с модерния дизайн на обзавеждането.

В отсрещната част на зоната за сядане е разположена възстановената оригинална камина, отново заобиколена от облицовка от опушени огледала. 

Тази част от дневната зона, наречена салон, създава магичната атмосфера, която прави жилището толкова изключително.

Основната спалня, достъпна през скритата врата в ламперията зад масата за хранене, има таван с подобни красиви гипсови орнаменти и вградено осветление. Банята към нея е проектирана в контрастни черно-бели цветове, омекотени от блясъка на месинг. Огромното огледало над двете мивки крие шкаф с място за съхранение.

Същата монохромна цветна схема е приложена и във втората баня, но тук тя е омекотена със сив мрамор, а мивката е проектирана от студио ARRCC и изработена по поръчка. Банята за гости е бяла и свежа, с красиви медени кранове и мивка с оригинален дизайн също с елементи от мед.

„Аз наистина се наслаждавах в процеса на противопоставяне на простите геометрични форми и монохромни цветове с класическия характер на сградата“, казва Микеле Рода, директор на студио ARRCC и водещa дизайнерка на проекта.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

This would probably be a dream project for every interior designer and architect - a three-bedroom apartment located on the fourth floor of a building facing the north bank of the Seine. The view of the Eiffel Tower directly on the opposite shore was the inspiration for much of the interior elements of the ARRCC studio project for its renovation, in which they managed to achieve the difficult balance between modern and classic French style.

The existing features such as narrow corridors and high ceilings are the challenges that determine the overall direction of design. Designers decide to highlight the high ceilings to capture the most beautiful views and at the same time capture more of the daylight. The result is a tranquil and memorable modern space in which the grand Parisian atmosphere occupies a central place, and the smart improvements of the existing architecture add charm and character.

From the lobby you can enter directly into an extensive open-plan living area including a kitchen, a dining area and a lounge. A large part of the walls are occupied by massive wood paneling with built-in storage furniture and a library, and overflowing imperceptibly into the kitchen. The door to the master bedroom is also cleverly hidden in the lining behind the dining table.

The rhombic elements of the colored glass in the kitchen harmonize with the ceiling design and reflect the structure of the Eiffel tower while the custom-made panels hide the radiators and repeat the fish bone of the parquet.

In the dining area, many mirrors embedded in the wooden panels and occupying a large area of the walls reflect different aspects of the interior space while increasing the sense of spaciousness and light.

The same elements continue in the seating area of the living room, which with its huge windows provides a perfect view of the Eiffel Tower. The mirror panels on the wall behind the soft furniture reflect it completely and allow it to be seen from other parts of the living room. Coffee tables with marble countertops repeat the abstract geometric shapes of the wall decoration above the fireplace. And the small smoked-glass service tables, designed by Sebastien Herkner, somehow summarize the overall concept of interior designers to unify the classic elements of the building with the modern design of the furniture in a harmonious way.

On the opposite side of the seating area is the restored original fireplace, again surrounded by a casing of smoky mirrors.

This part of the living area, called salon, creates the magical atmosphere that makes housing so extraordinary.

The main bedroom, accessible through the hidden door in the paneling behind the dining table, has a ceiling with similar beautiful gypsum ornaments and built-in lighting. The bathroom is designed in contrasting black and white colors, softened by the metallic lustre of brass. The huge mirror over the two sinks hides a cabinet with storage space.

The same monochrome color scheme is also applied in the second bathroom, but here it is softened with gray marble, and the sink is designed by ARRCC studio and made to order. The guest bathroom is white and fresh, with beautiful copper taps and a sink with original design also with copper elements.

"I really enjoyed the process of confronting simple geometric shapes and monochrome colors with the classic character of the building," says Michele Roda, ARRCC studio director and lead designer of the project.

CREDITS:

Project Name: Vue d’Eiffel 
Location: Paris, France
Interior Design: ARRCC
Project Team: Michele Rhoda, Mark Rielly, Vanessa Canon, Danie du Toit
Architect: Anne Molfessis
Artwork: Andrzej Urbanski, Everard Read CIRCA Gallery
Photographer: ©Aldo Paredes  

Автор: Теменужка Захариева/ Temenouzhka Zaharieva

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори