Търси

Недвижими паметници на културата - реставрации, консервациии нормативи

ОСНОВНИЯT ЗАКОН, който урежда въпросите за движимите и недвижими паметници на културата, е ЗАКОНЪТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕИТЕ – ЗПКМ/1. Публикувани са още и редица подзаконови разпоредби за културно-историческото ни наследство, които се нуждаят от актуализация, защото са изработени и одобрени преди 1991 г., а ЗПКМ е изменян много пъти. Със закона се уреждат развитието на музейното дело, изграждане, изучаване, опазване и популяризиране на паметниците на национално-историческото наследство в Р. България. Целта е да се въздейства трайно за възпитанието на гражданите в патриотичен и интернационален дух и за обогатяване на културното ни наследство. Паметниците на културата (по-специално недвижимите от тях, с които ще се занимаем) са общонародно достояние и винаги са се намирали и сега се намират под закрилата на държавата. Те могат да бъдат собственост на държавата, на общините и на частни физически и юридически лица.

Паметник на културата може да бъде всяко движимо и/или недвижимо автентично материално свидетелство на човешкото присъствие и дейност, което има научна и културна стойност. Те са паметта на народите, на хората. А народ, който не познава миналото си, няма и бъдеще.
Кой обявява недвижимите паметници на културата, предмет на темата? По предложение на Националния институт за паметниците на културата (НИПК) Министерството на културата ги обявява, като задължително взема мнението на съответната община, на чиято територия се намира обектът.
Населените места и комплекси, в които има паметници на културата, както и исторически места, които имат историческо, археологическо, етнографско, архитектурно и музейно значение, се обявяват за резервати от Министерския съвет по предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) И Министерството на културата (МК) - ДВ,  бр. 21 от 2006 г.

Проектантите, възложителите (собственици), строителите, участниците в инвестиционния процес следва да знаят, че заданията за проектиране, конкурсните програми, градоустройствените схеми и планове, инвестиционните проекти за ново строителство и ремонти, издаване на разрешение за строеж, определяне на строителна линия и нива и други в резерватите, задължително се съгласуват с НИПК. За общите устройствени планове и подробните устройствени планове (ОУП и ПУП), за места с историческо значение МРРБ и МК издават подзаконови разпоредби (наредби), с които се тълкуват или се дават указания за практическото приложение на ЗПКМ. Същите постановки срещаме и в чл. 8, т. 4 от Закона за устройство на територията - ЗУТ/2.

За опазване на обектите на национално-историческото ни наследство като археологически резервати, отделни квартали и поземлени имоти с културно, историческо, етнографско или архитектурно значение, които попадат в тъй наречените „защитени територии”, територии с особена териториалноустройствена защита, определена от отделни закони, могат да добият специален режим на устройството им и се определят с устройствените схеми и планове (чл. 10, ал. 2 от ЗУТ).

Подчертавайки, че паметниците на културата са защитени обекти, следва да се поддържат, стопанисват и ползват от собствениците си; те следва да се реставрират, консервират и експонират. За подобна дейност, съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 11 от ЗУТ (ДВ,  бр. 65 от 2003 г.), за консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата „при издаването на разрешение за строеж не е необходимо да се представят инвестиционни проекти” и да се одобряват съгласно ал. 2 на същия член 147 от ЗУТ. За тези дейности и СМР се представя задължително писмено становище от инженер-конструктор, с указания за изпълнението им. За консервационните и реставрационни работи, ремонти и изменение на паметници на културата, както и за ново строителство, в границите на охраняваните зони се издава разрешение от НИПК, както и по разпоредбите на ЗУТ.

По закон се възлага на местните власти ръководството и надзора по издаване, опазване, експониране и популяризиране на паметниците на културата, чрез специализираните администрации (чл. 5, ал. 4 от ЗПКМ - ДВ,  бр. 21 от 2006 г.).


Автор: арх. Антон КаравеловНа сайта на ka6tata.com

затвори