Търси

Eнергийната ефективност в район „Оборище” - София

Пионерно използване на слънчева енергия и повишаване на енергийната ефективност в район „Оборище” - София

Eнергийната ефективност в район „Оборище” - София

Eнергийната ефективност в район „Оборище” - София Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

В Амстердам вече са подменени отоплителни инсталации.

В Амстердам вече са подменени отоплителни инсталации. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

В Амстердам вече са подменени отоплителни инсталации.

В Амстердам вече са подменени отоплителни инсталации. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

Преди ремонта - Фелухаз или блокът-село(840 ап) в Обуда, Будапеща

Преди ремонта - Фелухаз или блокът-село(840 ап) в Обуда, Будапеща Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

След ремонта блока в Обуда, Будапеща

След ремонта блока в Обуда, Будапеща Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Асен Златаров преди ремонта

ул. Асен Златаров преди ремонта Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Асен Златаров след ремонта

ул. Асен Златаров след ремонта Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Асен Златаров след ремонта

ул. Асен Златаров след ремонта Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Асен Златаров след ремонта

ул. Асен Златаров след ремонта Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Асен Златаров след ремонта

ул. Асен Златаров след ремонта Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Чаталджа след ремонта.

ул. Чаталджа след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Чаталджа преди ремонта.

ул. Чаталджа преди ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Чаталджа  след ремонта.

ул. Чаталджа след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Чаталджа след ремонта.

ул. Чаталджа след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Чаталджа след ремонта.

ул. Чаталджа след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Ал. Константинов преди ремонта.

ул. Ал. Константинов преди ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Алеко Константинов след ремонта.

ул. Алеко Константинов след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Алеко Константинов след ремонта.

ул. Алеко Константинов след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Алеко Константинов след ремонта.

ул. Алеко Константинов след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Алеко Константинов след ремонта.

ул. Алеко Константинов след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Алеко Константинов след ремонта.

ул. Алеко Константинов след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Алеко Константинов по време  на ремонта.

ул. Алеко Константинов по време на ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

Слънчевите колектори на ул. Алеко Константинов след ремонта.

Слънчевите колектори на ул. Алеко Константинов след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

ул. Алеко Константинов след ремонта.

ул. Алеко Константинов след ремонта. Автор / Източник: арх. Антоанета Йовева

PREV NEXT

Като член на Европейския съюз България има ангажименти по изпълнението на климатичната стратегия 20/20/20. Изпълнява се все по-успешно европейското законодателство за повишаване на енергийната ефективност, променят се обществените нагласи и нарастват очакванията в тази връзка

Полагат се все повече усилия за подобряване на условията на живот и намаляване разходите за енергия и отопление на хората, а енергийната ефективност на сградите е вече утвърден приоритет в страната. В последните години Столична община отделя средства за енергийни обследвания, паспортизация на сгради, реновиране на детски градини и други енергоспестяващи мерки в районите на София. 

МЕЖДУНАРОДЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ STACCATO 
От края на 2007 г. район „Оборище“ участва в международния проект STACCATO, по който се предоставят за инвестиции около 35% субсидия от Европейския съюз. Пилотният проект STACCATO предвижда енергоефективно обновяване на жилищни сгради с използване на иновационни технологии и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Холандия, Унгария и България.

Проектът се изпълнява в рамките на инициативата CONCERTO на Генерална дирекция "Енергетика и транспорт“ на Европейската комисия (ЕК), която съфинансира 22 проекта в над 58 града. Финансирането от 6-та „Рамкова програма за изследвания" на ЕК. Целта е постигане на по-устойчиво бъдеще за задоволяване енергийните нужди на Европа. 

Проектът STACCATO представлява модел за подобни проекти за ремонт и обновяване на жилищната среда в Европа. Обновяването на сградите по проекта изисква цялостна изолация (стена, под, покрив и прозорци), модернизация на разпределението на топлинна енергия и приложение на слънчева енергия за производство топла вода (слънчеви колектори). Реконструкцията на жилищните квартали предлага уникална възможност за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и преминаване към възобновяема енергия, което води до по-здравословна жизнена среда и по-ниски разходи за енергия. 

ЦЕЛИТЕ НА STACCATO:
Над 50% икономия на енергия за отопление и топла вода в жилищните сгради;
Намаляване на въглеродните емисии и парниковите газове (СО2);
• Демонстрационно прилагане на ВЕИ;
Мащабна интеграция на решения за устойчива енергия в енергийното снабдяване на домовете;
Подобрение на вътрешния климат чрез висококачествено обновяване на сградите;
Подготовка на централното отопление за бъдещото прилагане на други устойчиви енергийни решения и ефективно доставяне на топлина; 
Изграждане на капацитет за управлението на сходни проекти за устойчива градска среда;
Промяна на начина на живот и насочване вниманието на обитателите към енергоспестяване.

Изпълнението на дейностите по проекта се осъществява паралелно в три европейски града – Амстердам, Будапеща и София. Развитието на проекта в другите две страни изпреварва това в България.

АМСТЕРДАМ 
В Холандия няма частна собственост върху по-голямата част от жилищата. Жилищни асоциации управляват социални жилища като стопански организации, които разполагат със свои средства. Наемателите, дори и като социално слаби имигранти, имат право на глас и претенции при ремонта и обновяване на наеманите жилища, което е довело до забавяне на изпълнението на проекта през 2009 г. В края на 2010 г. работата по проекта е подновена и в Амстердам вече са подменени отоплителни инсталации, монтирани са соларни колектори и са преустроени жилищата в сградите от проекта.

БУДАПЕЩА 
В Унгария около 98% от собствеността е частна както в България. Съществуват  държавен и общински фондове за обновяване. През 2009 г. само за 6 месеца е обновен блок с 800 жилища в район Обуда на Будапеща. Обитателите се заемат с тази скъпа инвестиция за обновяване с подкрепата на държавата, общината и ЕС. Собствениците печелят от проекта – получават по-висок комфорт на обитаване, намаляват се разходите за отопление, а стойността на имотите им се увеличава. Проектът е уникален на национално ниво, тъй като той получава съфинансиране от ЕС, унгарското правителство и от местната власт.
Финансирането е, както следва:
- Район Óbuda-Békásmegyer на Будапеща (включително с фондовете на Европейската комисия/ STACCATO) - 40 % от общия бюджет за обновяване;
- Унгарското правителство (Национален фонд „Панел плюс") -  33 % от общия бюджет;
- Собственици  на жилищата със собствени ресурси или кредит, гарантиран от общината - 27 %.

СОФИЯ 
В София в район „Оборище” първоначално се предвижда обновяване на 5 съществуващи панелни жилищни сгради построени преди 35 години, включващи 400 апартамента частна собственост, които се характеризират с ниска енергийна ефективност и липса на комфорт на обитаването. За осъществяване на мерките за енергийна ефективност беше предложена ЕСКО схема, която да се приложи от Енемона ЕООД. Въпреки лошото състоянието на определените сгради – големи топлинни загуби, липса на вентилация, влага в помещенията, нарушени конструктивни връзки, течове, амортизирана дограмата, поради липса на съгласие между обитателите за общи мерки за реновиране, се наложи избор на нови сгради за обновяване. Междувременно строителната компания напусна проекта, с което предвидените задачи за нея отпаднаха и се наложи включване на други партньори и източници за съфинансиране.

Поради горепосочените причини проектът се пренасочи към монолитни стари многофамилни сгради в района. Проведена беше широко мащабна информационна кампания - над 12 събрания с представители на етажни собствености през 2008-09 г., разпратени бяха писма-покани, диплянки и брошури за проекта и очакваните резултати от районната администрация и партньорите по проекта - Българска жилищна асоциация и Джададжи ЕООД. Представен беше опита от други подобни успешни проекти в София и страната. Провеждани бяха разяснения на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), поощряваха са опити за създаване на сдружения за улесняване на достъпа до европейски фондове и заеми. Установена беше връзка, а по-късно и успешно сътрудничество с общия проект на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. По него са обновени 50 сгради в страната, 13 от тях в София.

Голям успех е, че 6 от тези завършени сгради са в район „Оборище”, а 3 от тях вече имат инсталирани колективни слънчеви инсталации за топла вода. Завършва се в момента и 4-та жилищна сграда.

В резултат успешните инициативи за разпространяване на информация и събрания за обновяване на жилища в район „Оборище” е създадена база данни от сгради с постигнат консенсус между съседите и взето решение за обновяване през 2008 г.
До момента има около 150 сгради, заявили интерес за включване в проекти за обновяване (на МРРБ, STACCATO или други). Направени са технически огледи. Проведена беше социологическа анкета за нуждите, проблемите и  готовността за финансово участие в обновяването. Четири сгради, с общо 65 апартамента, участваха в конкурса на МРРБ през 2009 г., и бяха включени за обновяване с държавна субсидия, която се яви като част от необходимото за съфинансиране към STACCATO.

През 2010 г. бе постигнато официално съгласие за съвместна работа и беше подписан меморандум между STACCATO / р-н Оборище и МРРБ - ПРООН / “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Сключени бяха официални споразумения с обитателите на 3-те пилотни сгради за участие в проекта. Изготвени бяха идейни проекти за слънчеви колекторни инсталации на 3-те сгради. Първият етап завърши през август на 2011 г. с 3 обновени сгради. 

Дейностите, които се извършиха на първи етап по проекта, включват това, което осигурява проектът на МРРБ и ПРООН като и безвъзмездно предоставените колектори от STACCATO:
• Подмяна на хидроизолация, ремонт и отводняване на покрив;
• Изпълнение на допълнителна външна топлоизолация по стени, покрив, плоча над сутерен;
• Подмяна/ремонт на външна дограма (където е подменена се запазва и стойността й се приспада от приноса на собствениците);
• Ревизиране и подмяна на компрометирани части на всички инсталации в общите части на сградата;
• Строително-ремонтни работи в общите части на сградата

Със средствата от проект STACCATO се осъществиха следните допълнителни мерки:
• Прилагане на ВЕИ – слънчеви колектори за топла вода;
• Системи за контрол и управление на енергопотреблението; 

Реализацията на проекта продължи със следните дейности през есента на 2011 и  2012 г.:
• Слънчеви колектори за топла отопление на вода и плувен басейн (БВГ) на 60-то ОДЗ (монтирани през м. октомври 2011 г.), за обновената  съществуваща и нова сгради; 
• Обновяване на жилищна сграда на бул. Мадрид 11.на колективни слънчеви инсталации за топла вода на нови 6-7 сгради, постигнали съгласие и с готовност за обновяване, които ще участват в проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, което е новата възможност за съфинансиране и за продължаване на STACCATO в София;
• Мониторинг, оценка и  разпространяване на резултатите от проекта.

ФИНАНСИРАНЕ
Сградите са обновени със средства от собствениците на сградите, средства по проект STACCATO, отпуснати от Европейската комисия и средства по проекта на МРРБ и ПРООН в следното съотношение: от собствениците на сградите – до 25%, останалите около 75 % – от МРРБ и ПРООН.
Средствата по проект STACCATO за слънчевите инсталации за топла вода, отпуснати от Европейската комисия са изцяло безвъзмездна субсидия. Предвидената средна колекторна площ от 2,6 кв.м на апартамент, като инвестицията на жилище за инсталиране на слънчевите колектори е около 3 350 лв. За сградата на ул. Чаталджа № 54, например обновяването струва около 243 000 лв. от обитателите и МРРБ в горепосоченото съотношение и още около 64 000 лв. отгоре за слънчевата инсталация.

РОЛЯ НА ОБЩИНАТА / РАЙОНА
Освен постигане на енергийна ефективност, проектът допринася за повишаване на капацитета и ролята на общината / района в организацията и работата с обществеността – форуми и събрания с представители на eтажна собственост. Той подпомага също създаването на организация за подкрепа на обитателите на многофамилни сгради при прилагането на Закона за етажната собственост и формирането на доброволни сдружения за целите на обновяването и поддръжката на общите части на сградите.

Чрез разпространение, резултатите от проекта са широко достъпни за ползване при подготовка на бъдещи проекти и програми за реновиране.

Въпреки първоначалните резерви към системите за загряване на вода със слънчева енергия, благодарение на STACCATO тази технология ще става все по-популярна и вече се осъзнава нейната ефективност. Домакинствата, ползващи соларни системи за топла вода могат да разчитат на надеждно снабдяване с топла вода в жилищата си по всяко време на денонощието, 365 дни в годината, осигурени от двата енергийни източника – слънчева енергия и централно топло снабдяване. Предимство за собствениците в тези сгради ще бъде и наличието на топла вода по време на периоди на профилактика на Топлофикация.

ТРУДНОСТИ
Затрудненията при реализация на проекта произтичаха главно от факта, че такъв проект се прави за първи път у нас. Високоетажни многофамилни жилищни сгради с инсталирани слънчеви колектори в София няма. В България тази технология тепърва навлиза, не е толкова разпространена и популярна и изисква сравнително по-високи начални инвестиции. Благодарение на изключително доброто партньорство с МРРБ и ПРООН и сътрудничеството със собствениците на сградите, тези трудности бяха преодолени. Сега разполагаме с нова методика и нов технологичен път, които  улесняват бъдещата работа.

РЕЗУЛТАТИ
Три пилотни сгради, финансирани по проект STACCATO и програмата „Обновен дом” са завършени - на улиците Чаталджа 54, Асен Златаров 11 и Алеко Константинов 2. На покривите им са инсталирани слънчеви колекторни инсталации за топла вода за битови нужди. При избора на изпълнители по проект STACCATO изискванията за качество в съчетание с конкурентната цена са водещи. Така по проекта работят само сертифицирани доставчици на оборудване, а соларните панели, инсталирани върху пилотните сгради имат 12 г. гаранция. Поставена е дограма с двоен стъклопакет, обновени са входните врати и вътрешността на общите помещения. Жителите на блоковете, където връзките между бойлерите и соларната инсталация вече са завършени, ползват вода, затоплена със слънчева енергия. 

Проектът не само подобрява  условията на живот в жилищните сгради, а и показва, че включването на ВЕИ при обновяване на сградите повишава значително тяхната енергийна ефективност. По проекта са инсталирани общо 44 слънчеви колектора на покривите на трите сгради, предназначени за загряване на битова вода за 48 апартамента. Предимство на системата е, че функционира целогодишно. Когато няма достатъчно слънцегреене, водата се подгрява от абонатната станция на Топлофикация по напълно автоматизиран начин. 

Очакваните резултати от проекта са енергийна ефективност, икономически и екологичен ефект. 

Икономията на енергия, която се постига по STACCATO е общо - около 50-55% годишно, т.е. енергията а за функционирането на сградата намалява общо наполовина и повече.

От измерванията, направени за месеците август и септември миналата година има 70% спестявания от топлата вода в сградата на ул. Чаталджа № 54. По- прецизно ще е отчитането, което продължава след поставяне на допълнителни топломери за водата от колекторите. 

От всички приложени мерки общо – топлоизолация, дограма и слънчеви колектори енергоспестяването достига до около 65%.

Около 50-60% намалява консумираната от сградите енергия за отопление след обновяването, защото топлинните загуби намаляват също с около 50-60% .

Соларните инсталации се изплащат за 8-10 г, което е 1/3 от живота им, но в случая те са субсидия. Останалите мерки се изплащат за 6 до 8 години

Изчисленията показват, че периодът на възвращаемост на инвестициите в енергоспестяващи мерки е кратък и след 6-та година тя е изплатена, след което се постига  икономия от по 80-100 лв. месечно от парите за отопление. Сметките за топлоенергия и електроенергия намаляват средно с 40-70% или 80 до 100 лв. месечно.  

Не на последно място е постигнатият екологичен ефект – реално намаляване на парниковите газове, а от намаленото топлопотребление се резервира капацитет в топлоцентралите за присъединяване на допълнителни потребители без да се влагат инвестиции. Около 20-25% от енергията в едно домакинство се разходва за битова гореща вода (БГВ). Средно 4 т въглеродни емисии отделя жилище годишно преди да се обнови. В случая заради колекторите се спестяват 50% от БГВ - това е около 10-13% икономия или 0.4 - 0.5 т. на жилище годишно само от топла вода. Така от 65 жилища и детската градина, която може да се приравни на 70 жилища, вредните емисии намаляват с около 67 т. годишно.

Съгласно Закона за местните данъци и такси - собствениците на обновените сгради на основание на енергийното обследване могат да реализират икономии и чрез освобождаване от данък сгради за период от 5 до 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, защото прилагат и мерки за оползотворяване на ВЕИ за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Голям напредък е промяната в отношението на обществеността към санирането и ВЕИ. Като цяло собствениците в обновените сгради бяха много кооперативни и активни. Продължава интересът за участие на нови сгради от района в проекта.

Автор: арх. Антоанета Йовева

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори