Търси

Обръщение на Коалиция "Достоен дом"

Обръщение на Коалиция "Достоен дом" към политици и граждани относно жилищната политика в България

Обръщение на Коалиция

Обръщение на Коалиция "Достоен дом" Автор / Източник: Коалиция

Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми български политици, представители на политически партии и формации, участващи в изборите за Народно събрание 26.03.2017г.,
Уважаеми български граждани и представители на гражданското общество,

Ние, участниците в проведеното на 15 февруари 2017 г. Общо събрание на Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, представители на 33 организации, нейни членове – сдружения с нестопанска цел, браншови и професионални асоциации, компании от строителния сектор и общини, се обръщаме към всички вас с призив за подкрепа и активно участие в изработването на възложената в началото на тази година от МРРБ нова Национална жилищна стратегия, с хоризонт на действие 2030–2050 година.

Като изразяваме пълната подкрепа на Коалиция „Достоен дом” за разработването на качествен и съответстващ на националните потребности стратегически документ и като отчитаме необходимостта от политически и граждански консенсус и воля за бъдещото му успешно реализиране, считаме за необходимо да припомним, че:

• Жилищната политика в световен обхват се счита за ключова като осигуряваща основното човешко право – правото на достъп до жилище, признато с Декларацията на ООН за правата на човека;

Жилищната политика на Европейски съюз е очертана ясно в чл. 43 на неговата Харта на основните права: "С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, Съюзът признава и зачита правото на социална помощ и помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички нуждаещи се, според правилата, установени от законодателството на Съюза и от националните законодателства и практики";

През последните повече от 25 години у нас не се провежда системна, дългосрочна и устойчива жилищна политика, а се извършват само спорадични действия по различни програми. Като се отказа изцяло от тази дейност и под претекста за осъществяване на децентрализация, държавата я пренасочи към общините без осигуряване на финансови ресурси и институционална подкрепа, при пълна липса на политическа и гражданска дискусия за необходимостта от провеждане на устойчива жилищна политика. И това е само малка част от многото причини приетата през 2004 г. Национална жилищна стратегия да остане само на хартия;

Необходимостта от провеждането на адекватна жилищната политика се обуславя от редица аргументи в полза на нейната обществена значимост, а именно - жилищните въпроси засягат на практика всички граждани в държавата; игнорирането на жилищните проблеми и липсата на адекватни действия за тяхното решаване води до лавинообразно покачваща се социална цена; налице са повишени очаквания и съответно изисквания от обществото за реална подкрепа от страна на държавата.

Изразяваме убедеността на Коалиция „Достоен дом”, че в резултат от целенасочено провеждане на адекватна жилищна политика не само ще бъдат задоволени жизнено необходими нужди на големи групи от населението в полза на цялото общество, но и осъществената пряка финансова помощ от държавата би била несъизмеримо по-малка от стойността на постигнатите ефекти.

Призоваваме ви да се присъедините към нашата позиция, за това че:

• жилищната политика не само може, но и трябва да служи като ефективна платформа за социално включване и преодоляване на неравенствата в обществото;

положителните въздействия от провеждането на такава политика ще се отразят не само върху бизнеса и заетостта в строителния бранш, но ще имат и мултиплициращ ефект;

повишаването на енергийната ефективност на сградите неминуемо ще доведе до намаляване на негативния им принос към климатичните промени и до подобряване на качеството на природната и урбанизираната среда.

В заключение, обръщаме се към всички български политици и граждани с призив да направим първата съвместна крачка към постигане на общи цели в жилищната политика на България, а именно - да създадем надеждна база за анализ на различните позиции и установяване на допирните точки и еднаквите или близки мнения по жилищните въпроси. За целта Коалиция „Достоен дом“ подготви кратък въпросник и предоставя възможност както на политическите сили, участващи в парламентарните избори, така и на гражданите, да изразят своите становища. Сега е ред на вас, уважаеми български политици, представители на различни политически партии и формации, и на вас, уважаеми български граждани и представители на гражданското общество, да отговорите на поставените ключови въпроси. Благодарим ви с убедеността, че съвместните ни усилия ще доведат до успешни резултати!

Коалиция „Достоен дом“

Въпросник на Коалиция "Достоен дом" към политици и граждани относно жилищната политика в България

Коалиция за подобряване на жилищните условия в България “ДОСТОЕН ДОМ” изпраща Обръщение за национален консенсус за формулиране на нова българска жилищна политика, адресирано до българските политици и гражданите.

Обръщението е придружено с Въпросник, имащ за цел да представи виждането на различните политически формации, както и на гражданите за развитието на жилищната политика в три основни направления:

1) Нова национална жилищна стратегия;

2) Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;

3) Социални жилища.

Въпросникът за граждани може да бъде намерен на този адрес https://goo.gl/forms/CxxkpHOQ1gULxO9P2 и е отворен за попълване до 20 март 2017г.
Отговорите и на двата въпросника ще бъдат анализирани и обобщени и ще послужат като основа за бъдещи дискусии по темата.

Автор: Коалиция "Достоен дом"

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори